Dorpsbelang 2019-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2019-12-09

Dorpsbelang 2019-4

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen 30 september 2019
 3. Mededelingen bestuur
 4. Bromtol
 5. Studie woningbouwlocaties Den Hout
 6. Rondje langs de velden (werkgroepen)
 7. Decharge interim-bestuur
 8. Begroting 2020
 9. Nieuwe naam
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Denk en beslis mee over de toekomst van ons dorp, uw stem telt! Als inwoner van Den Hout bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De ‘Leefbaarheidswerkgroep Den Hout’ heeft een nieuw bestuur en werkt aan een nieuwe start met een nieuwe organisatiestructuur. De taken zullen verdeeld gaan worden over de verschillende werkgroepen voor verkeer, welzijn, ruimtelijke ordening & bouw, beschermd dorpsgezicht en communicatie.

Een nieuwe naam
Bij een nieuwe organisatie hoort natuurlijk een nieuwe naam! Tijdens de a.s. Dorpsvergadering zal o.a. deze nieuwe naam worden gekozen. De volgende namen zijn tot nu toe geopperd en uit deze namen zal dan ook de nieuwe naam gekozen gaan worden;

 • Dorpsbelang Den Hout
 • Dorpsraad Den Hout
 • Dorpscollectief Den Hout
 • Den Hout Samen
 • Den Houts Collectief
 • Levensbelang Den Hout
 • Den Hout Leeft
 • Leefbaar Den Hout
 • Trots op Den Hout
 • Wij zijn Den Hout
 • Ons Den Hout
 • Houts Belang
 • Leefbaarheidswerkgroep Den Hout

Verslag

Meer openheid
Het nieuwe bestuur en de werkgroepen willen u graag op de hoogte houden van de projecten waaraan gewerkt wordt en wat de doelstellingen hiervan zijn. Zo kunt u zelf bepalen of u het hiermee eens bent. Wij zijn zéker benieuwd naar uw op- en aanmerkingen, naar wat u mist in ons dorp en welke initiatieven u zou willen nemen. Laat dus van u horen! Dit kan altijd tijdens de Dorpsvergaderingen, maar ook via ons e-mailadres: communicatie@denhout.eu.

Opening

Wim van Oosterhout opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.

Inleiding
Op 30 september 2019 was er een belangrijke dorpsvergadering. Het interim-bestuur had goed werk verricht en met de gemeente nagedacht over een nieuwe structuur. Er zijn 5 werkgroepen gevormd en een bestuur met uiteindelijk 6 leden.
Vanavond is de eerste dorpsvergadering “nieuwe stijl”. De dorpsvergadering is het belangrijkste orgaan. Bestuur en werkgroepen faciliteren enkel. Als er iets besloten moet worden, dan is het besluit voorbehouden aan de dorpsvergadering. Goed dus dat iedereen er is!
U kunt in de toekomst ook op andere manieren worden geraadpleegd.
Iedereen is uitgenodigd om feedback te leveren. Is bijvoorbeeld de opstelling (van tafels/stoelen) een goede en wat vindt u van de manier van vergaderen?

Notulen dorpsvergadering 30 september 2019

De notulen zijn gepubliceerd op de website.
Zijn er vragen/opmerkingen? Nee.
De notulen zijn hiermee vastgesteld.
Nancy de Jong en Laura Berende, hartelijk dank.

Mededelingen bestuur

Belangrijk dat u weet hoe wij (bestuur en werkgroepen) te werk zullen gaan.
Hoe zorgen we dat bestuur en werkgroepen met elkaar in verbinding staan:
Aan iedere werkgroep is een bestuurslid gekoppeld.
Woordvoerders van de werkgroepen houden ook onderling contact.

Werkgroep – Woordvoerder – Bestuurslid

 • Ruimtelijke ordening en woningbouw – Ron van Mook – Wilco Dekker
 • Sociaal Welzijn – Nancy de Jong – Remco Buskens
 • Dorpsvisie en beschermd dorpsgezicht – Ad van den Biggelaar – Jan Vermunt
 • Verkeer en infrastructuur – Riekie Jaspers – Wim van Oosterhout
 • Communicatie – Jeroen America – Grada Krijnen-de Graauw

NB de laatste werkgroep heeft een bijzondere positie; staffunctie.

Het bestuur en de werkgroepen hebben gezamenlijk geïnventariseerd: wat vinden we het belangrijkst. Antwoord: op een constructieve manier vergaderen, standpunten uitwisselen, luisteren, ook als je het niet met elkaar eens bent.

Als je een nieuwe vorm met elkaar bedenkt, dan horen daar spelregels bij.
We moeten een keuze maken over de rechts-vorm; wat willen we zijn.
Er moeten statuten worden opgesteld; wat is het doel, hoe werkt het, hoe zit het met bestuur, verkiezingen, etc.
Daarnaast horen er dagelijkse huisregels te zijn.

De afgelopen maanden is er op deze vlakken al veel werk gezet. Er zijn verschillende opvattingen over de rechtsvorm (vereniging/stichting). We willen dit alles goed op een rij zetten, dus we nemen meer tijd om daarover door te praten. Om die reden staat dit onderwerp vanavond (anders dan deze mededeling) niet op de agenda. Wim van Oosterhout nodigt geïnteresseerden uit om mee te denken.

Vraag uit de zaal: wordt e.e.a. dan opnieuw gedaan, met alle kosten van dien?
Wim van Oosterhout licht toe dat een en ander in ieder geval tegen het licht wordt gehouden. De gemeente heeft ook geadviseerd om eens naar het voorbeeld van Dorst te kijken. Dat advies nemen we graag ter harte.

Tip uit de zaal: ROS Drimmelen, www.ros-d.nl
De voorzitters van de belangenorganisaties van Dorst, Oosteind en Den Hout, waaronder Wim van Oosterhout, zijn geïnterviewd.
Uitzending: zaterdag a.s. 18.00 uur en dan iedere 2 uur.
Online terug te vinden op 

https://ros-d.nl/televisie

, uitzending december 2019

Bromtol

Wim van Oosterhout nodigt Riekie Jaspers uit om aan te geven hoe de werkgroep Verkeer en infrastructuur in dit project staat; wat is het grootste belang van Den Hout?
Antwoord: het open/aangesloten blijven van de Stelvenseweg. Er komt anders veel verkeer over de Hespelaar en de Vrachelsestraat.
Ten tweede vooral veilig fietsverkeer over de rotonde mogelijk maken.

Wim van Oosterhout geeft het woord aan Bart Kokke van de gemeente. Hij houdt zich bezig met het project.
In september jl. is een verandering ontstaan in het traject. Men is naar de raad gegaan. Het ging meer geld kosten, bepaalde posten waren niet ingevuld, alsnog nader uitgewerkt, en er was sprake van een prijsstijging. De raad heeft gezegd: we reserveren geld, maar dan gaan we het project opnieuw bekijken.
Aanvankelijk zou er een ontsluiting voor de Stelvenseweg ter hoogte van de Logistiekweg (Gefco) komen.

Men is aan de slag gegaan met een turborotonde. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor belanghebbenden, die in groten getale aanwezig waren, zoals bedrijven van het bedrijventerrein, de werkgroep Verkeer en infrastructuur, de fietsersbond, etc.

Er waren nog 3 opties, waarvan er 1 is komen te vervallen vanwege de financiën (begroot op 10 miljoen). Vanavond 2 opties meegenomen (zie bijlage; foto’s). Deze beide opties worden verder uitgewerkt.

Optie ovonde Idee is dat men op een ovonde (ovale rotonde) makkelijker kan doorrijden. Nadeel: dan kan de doorstroming vanuit Weststad (Technologieweg) niet voldoende gegarandeerd worden. Vanuit de Brieltjensweg ontstaat mogelijk ook een probleem vanwege de ontwikkeling aldaar in de (nabije) toekomst. Bekeken wordt daarom of voor deze wegen een aftakking, apart, langs de ovonde kan worden aangelegd.
Fietsers passeren de ovonde aan 1 kant. Er is geconstateerd (door telling) dat veel fietsers aan de verkeerde kant (in tegengestelde richting) oversteken.
Er moet rekening worden gehouden met een hoogteverschil. Het moet uiteraard mogelijk zijn om te remmen. Het kan zijn dat het idee hierop strandt.
De prijs van deze optie is het meest gunstig (begroot op 3 tot 4 miljoen).

Optie rotonde Dit is een (nieuwe) rotonde met een extra rijbaan. Er is een nieuwer ontwerp (dan op de foto zichtbaar is). Dat ontwerp laat meer een eivorm zien.
In deze optie komt er een fietstunnel onder de Weststadweg door. Dit is financieel minder gunstig en betekent een doorkruising van de EVZ (ecologische verbindingszone). Dit kan de planning in de war brengen, in die zin dat we niet in de zomer (2020) kunnen starten. Er worden gesprekken gevoerd met de provincie over de EVZ.
Voorlopige conclusie: de rotonde is de voorkeursvariant voor alle partijen.

Vraag uit de zaal: wat betekent het voor het verkeer en de fietsers vanuit Den Hout?
Antwoord: voor auto’s verandert er niet veel. Zij zullen een rijstrook moeten oversteken om in de ronde binnenin te komen. Een fietser zal naar de ene kant van de weg moeten om dan over te steken naar de overkant.
Het probleem dat de Stelvenseweg zou komen te vervallen, is opgelost. Het vraagstuk voor Den Hout is daarmee opgelost.

Vraag uit de zaal: de fietstunnel zou door de EVZ gaan zegt u, maar de tunnel gaat er toch onderdoor?
Antwoord: het is eigenlijk een open (tunnel)bak. Er is alleen een (gesloten) tunnel onder de weg. Open houden is ingegeven vanwege de sociale veiligheid. Er moet bovendien hoe dan ook gegraven worden.

Vraag uit de zaal: zou de ovonde dubbelbaans uitgevoerd kunnen worden?
Antwoord: gedeeltelijk wel, maar bij de draai-cirkels zou het (te) krap kunnen worden.
We hebben vooralsnog 2 varianten; de ene variant is dubbelbaans (turborotonde), de andere optie niet (ovonde).

Vraag uit de zaal: krijgt de Stelvenseweg een afzonderlijk fietspad?
Antwoord: dit is niet bekend. Er komt in ieder geval een oversteek, zodat nog aan een kant van de rotonde/ovonde wordt gefietst.
De gemeente heeft de toezegging gedaan om op de Hespelaar/Haasdijk te zullen monitoren, en eventueel extra maatregelen te treffen om sluipverkeer te weren/ontmoedigen. Er wordt ook gekeken naar de verkeersituatie in de rest van Den Hout.

Vraag uit de zaal: wat betekent het voor het landbouwverkeer?
Antwoord: zij hebben een vrije doorgang naar Drimmelen. Er zal geen sprake zijn van omrijden zoals aanvankelijk was voorzien.

Vraag uit de zaal: wat gebeurt er met de bestaande fauna passages?
Antwoord: deze blijven in stand, worden verlegd, dan wel verplaatst, ook in verband met de afwatering.

Vraag uit de zaal: ik heb begrepen dat het ook weer niet bedoeling is een te snelle doorstroming te creëren, vanwege de aantrekkingskracht vanaf de N629?
Antwoord: een autotunnel was de 3e optie, maar dan ga je een vrije doorgang maken van de A27 naar de A59. Advies van de verkeerskundigen was: doe dit niet! Dan omzeilt men Hooipolder.

Vraag uit de zaal: waarom gaat de fietstunnel door de EVZ en niet aan de andere kant van de ovonde/rotonde?
Antwoord: Rijkswaterstaat. Een traject met Rijkswaterstaat duurt heel lang. Bovendien is daar sprake van een (flink) hoogteverschil. De parkeerplaats (Rijkswaterstaat) ligt diep. Een fietser moet dan omhoog klimmen in de richting van Drimmelen.

Vraag uit de zaal: er komt aan de andere kant van de ovonde/rotonde een groot distributie-centrum, wordt hiermee rekening meer gehouden?
Antwoord: naar verwachting betekent dit centrum t.z.t. 44 vrachtwagens per dag. Daarnaast is er een woonwijk gepland (500 woningen) in Made. Ook komen er ontwikkelingen in de haven van Drimmelen.
Het voorgaande is allemaal meegenomen in de huidige plannen. Er is nu al meer verkeer uit de tellingen gebleken dan 5 jaar geleden. De drukte is gigantisch toegenomen.

Vraag uit de zaal: het verkeer wil de rotonde vermijden, rijdt daarom door Den Hout, vanuit twee kanten (Made en Oosterhout), is de gemeente zich daarvan bewust en wordt dat meegenomen in de besluitvorming?
Antwoord: met een goede oplossing is er geen sluipverkeer, maar het verkeer naar Vrachelen kan nog altijd denken sneller te zijn door Den Hout. Dat zal worden gemonitord. Toine Damen maakt zich sterk op dit punt. Dit heeft de aandacht.
Hooipolder staat in de planning voor 2022-2029, mits er geen vertraging optreedt vanwege stikstof. Oosterhout en Breda zijn een lobby gestart om de weg van Hooipolder naar de grens met België te verbreden, maar dat gebeurt niet eerder dan op een termijn van 10 jaar.

Vraag uit de zaal: in een eerder voorstel was er sprake van een 2e aansluiting vanaf Weststad op de Weststadweg, is die aansluiting weg?
Antwoord: bij de turborotonde, ja. In de toekomst is het een optie die je alsnog kan aanleggen, maar dat kost veel geld.

Vraag uit de zaal: waarom wordt er niet nu al een bredere weg aangelegd vanaf de Brieltjens-weg en/of Weststad?
Antwoord: dit heeft een financiële reden.
Weststad betreft nu 15.000 auto’s per dag. De Brieltjensweg zit nu 9.000, maar gaat in de toekomst ook richting de 15.000. De Weststadweg telt er 5.000 en de Stelvenseweg 1.500.
Dit zal erbij betrokken worden (dat was eerder niet het geval). Maar het punt is de bestaande brug over de A59. Daar zit geen noodzaak tot vervanging/verbreding en het is ook een heel hoge kostenpost.

Vraag uit de zaal: hoe veel tijdswinst levert het op? En vervolgens: als er sneller gereden kan/zal worden, wat gebeurt er dan met de veiligheid van fietsers?
Antwoord: dat wordt nu uitgewerkt. Dat is een goed punt. Je moet daar iets doen met/aan de snelheid.

Vraag uit de zaal: hoe ziet het proces er verder uit?
Antwoord: er is op 28.01.2020 een openbare avond, inclusief plaatjes en een simulatie.
Op 18.02.2020 is de behandeling in de raadsvergadering.
De optie bestaat om op 11.02.2020 nog een presentatie te houden voor de raad, maar dit wordt waarschijnlijk een infosessie. Daar kan men zich ook melden.
Als de raad in februari/maart beslist, dan is het streven om in september 2020 te starten.
Er loopt momenteel alvast (parallel) een traject voor de aanbesteding.

Bart Kokke nodigt de aanwezigen uit om hem in geval van vragen/opmerkingen te bellen en/of bij hem langs te komen.

Studie woningbouwlocaties Den Hout

Ron van Mook en Wilco Dekker zijn aan het woord.

Uit de krant heeft iedereen vernomen dat er een grote som geld ter beschikking is gesteld voor een onderzoek naar woningbouwlocaties.
Op 19.11.2019 heeft de werkgroep Ruimtelijke ordening en woningbouw overleg gepleegd, waarbij ook Pierre v/d Made en iemand van BGSV (bureau voor stedenbouw & landschap uit Rotterdam) aanwezig waren. BGSV heeft al wat onderzoek verricht en al enige schetsen gereed (deze zijn niet ingezien). Met name de hoogte van het budget is besproken.
Voorstel vanuit Den Hout: € 15.000,- voor BGSV en € 15.000,- in de pot van Den Hout. Daar waren we het niet direct over eens.

Wat houdt het onderzoek precies in? Er ligt namelijk moment een onderzoek/plan uit 2009 (IDOP).
Dit plan betreft 2010-2020. De gemeente heeft een steekproef/enquête gedaan. Als werkgroep is besloten om een burgerenquête te houden over de behoeftes die we denken te hebben/krijgen de komende jaren, en die dan te kunnen toetsen aan het huidige plan. Ten aanzien van dat plan hebben we overigens kunnen constateren dat niets is verwezenlijkt, hoewel het een mooi plan is.

Gaat het onderzoek alleen over woningbouw-locaties?
Nee, juist niet. Als je naar IDOP kijkt, zijn er locaties aangewezen/aangeboden. Ook is er het bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht. Het gaat alleen niet zozeer over locaties, maar waar we behoefte aan hebben; we willen weten welk type woning, bijvoorbeeld senioren/starters/etc. Laten we dat toetsen onder de inwoners.

Wanneer gaat het onderzoek lopen?
Het bureau (BGSV) is al gestart. Eerst volgt een bewonersonderzoek waar de werkgroep graag een steentje aan bijdraagt. De werkgroep heeft de formule voor de enquête van Pierre v/d Made ontvangen. Dit gaan we uitbreiden met x aantal vragen van onszelf. Dat lukt niet meer dit jaar, maar begin januari wordt dit zeker huis aan huis bezorgd. Vanavond hebben we gehoord dat er op 28.01.2020 een inloopavond zal zijn over de Bromtol. Mogelijk kunnen we beide onderwerpen combineren. We streven ernaar om in maart 2020 onze bevindingen te presenteren aan de dorpsvergadering.

Het project “Houtse Heuvel 2”, waarover veel te doen is geweest, gaat dat door? Het is voorlopig stil blijven liggen, wordt dit betrokken in het onderzoek?
De bouw is van Zwaluwebouw. Het is goed om hierover contact op te nemen. Als we onderzoek doen en er komt bijvoorbeeld uit: we hebben behoefte aan seniorenwoningen, dan is het mogelijk alsnog een mooie locatie daarvoor. Het is aan Zwaluwebouw. Wij hebben er nu niets over te zeggen.
NB de gemeente bepaalt de locatie van de bijeenkomst op 28.01.2020. Dit zal nader worden bekeken en overlegd.

Nancy de Jong: goed om met Sociaal welzijn contact te hebben. Er zijn mogelijk raakvlakken tussen beide werkgroepen. Bij een burger-enquête kunnen een paar vragen vanuit Sociaal welzijn worden meegenomen.
Antwoord: prima!

Rondje langs de velden (werkgroepen)

Vrachelsestraat (Verkeer en infrastructuur)
Er wordt aan de Vrachelsestraat gewerkt dus de Achterstraat is heel druk.
De Achterstraat had in hun WhatsApp-groep een oproep gedaan om de gemeente te vragen of er “doorgaand verkeer gestremd” kon komen te staan. Vanuit de werkgroep Verkeer en infra-structuur is ook gebeld met de gemeente, op een vrijdagochtend. Er zou worden gekeken of er borden geplaatst konden worden. Voor 13.00 uur werd er al teruggebeld dat er z.s.m. maatregelen getroffen werden omdat ook vanuit de Achterstraat veel berichten waren ontvangen. Dinsdag zijn er borden geplaatst maar het verkeer blijft er (weer) langs rijden. Het had helaas dus slechts een kortstondig effect.
Op 22.12.2019 gaat de Vrachelsestraat weer open. Er is 30-km ingevoerd. In januari 2020 gaan ze verder aan het volgende gedeelte.

Buurtpreventie (Sociaal welzijn)
De organisatie heeft uit meer personen bestaan. Momenteel houden Harm Rutten en Ben Geutjes zich ermee bezig. Iedere maand wordt in het Dorpsblad gepubliceerd wat zij denken dat er aan de hand is. Er zijn in totaal 14 WhatsApp-groepen actief in Den Hout met ieder een eigen coördinator (die onderling ook via WhatsApp communiceren). Tijdens een vergadering bij de gemeente is gevraagd of de buurtpreventie onder bijvoorbeeld Sociaal Welzijn kan worden gebracht. Dit wordt bekeken.

Decharge interim-bestuur

Inmiddels hebben we onszelf als bestuur, en met name de penningmeester, ingewerkt. Het interim-bestuur heeft keurig werk geleverd. Het is op orde. Het bestuur neemt het dan ook over in de staat waarin het zich bevindt. Het bestuur verleent het interim-bestuur decharge. Indien hiertegen geen bezwaar bestaat, dan is dat een besluit. Er is geen bezwaar.

Begroting 2020

Remco Buskens licht de begroting 2020 toe.
De inkomsten van de werkgroep (in het geheel) bestaan uit subsidie vanuit de gemeente. Deze subsidie is aangevraagd door het interim-bestuur. Het gaat om een bedrag van € 1.500,-. Er is gekeken naar de afgelopen jaren, wat blijkt: het is geen probleem om de subsidie uit te geven. Er zijn namelijk reguliere bankkosten en een aantal donaties (Dorpsblad € 150,-, Nieuwjaarsreceptie € 200,-) en er was de afgelopen jaren een abonnement op de Kleine Kernen à € 20,- p.p. (€ 280,-). Dit laatste past niet in het uitgavenpatroon. Voorstel: dit abonnement indien gewenst, zelf gaan betalen. Verder zijn er de kosten van Den Brink, die zijn begroot op € 550,-. Dan zijn er nog diverse kosten en blijft er uiteindelijk hopelijk zo’n € 200,-/€ 300,- over.
Vragen over de begroting 2020 mogen uiteraard gesteld worden.

Er wordt gevraagd naar een kascontrole over 2018.
Antwoord: deze controle is reeds gedaan door Marieke van Berkel en Monique Flipsen.

Er wordt gevraagd of het bestuur nog actief gelden gaat proberen te genereren?
Geantwoord wordt dat dit vanuit de werkgroepen wordt bezien. Het is zeker mogelijk om subsidie binnen te halen, maar dat is niet het doel. Eerst een plan, dan de financiering. Tips zijn altijd welkom.

Er wordt gevraagd of er niet iets kan worden geregeld worden met de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat om de vergadermogelijkheden in Den Brink, dat de rekening naar de gemeente gaat?
Binnenkort zal er een afspraak worden gemaakt met het college (ter nadere kennismaking). De vraag zal gesteld worden. We hebben overigens reeds de toezegging dat als er eenmalige kosten van bijvoorbeeld een notaris zijn, de gemeente deze kosten betaalt.
Uit de zaal wordt opgemerkt dat het ongepast is om de vraag aan de gemeente te stellen. Er is in het verleden voor gekozen om in Den Brink te vergaderen. Het is een vorm van subsidie. Zij hebben hun eigen kostenplaatje. Dat dient dan ook tegen het licht te worden gehouden.
Hierop wordt gereageerd dat het niet bij Den Brink kan worden neergelegd. Verwacht wordt, mede i.v.m. de nieuwe structuur, dat er mogelijk meer kosten zullen zijn. Het ligt dan in de rede om dit aan de gemeente voor te leggen.

Nieuwe naam

Berrith Diepstraten en Jan Vermunt zijn aan het woord.

Er zijn nieuwe werkgroepen, een nieuw bestuur en een nieuwe structuur gevormd. Er is een oproep gedaan om ideeën voor een nieuwe naam aan te leveren, naast de op 30.09.2019 al geopperde namen. Dit heeft onderstaande lijst opgeleverd.

Besluit: men mag 2 stemmen uitbrengen, voor 2 verschillende namen.

 • Leefbaarheidswerkgroep Den Hout: 8
 • Dorpsbelang Den Hout: 18
 • Dorpsraad Den Hout: 13
 • Dorpscollectief Den Hout: 3
 • Den Hout Samen: 0
 • Den Houts Collectief: 2
 • Levensbelang Den Hout: 0
 • Den Hout Leeft: 0
 • Leefbaar Den Hout: 14
 • Trots op Den Hout: 0
 • Wij zijn Den Hout: 0
 • Ons Den Hout: 0
 • Houts Belang: 16
 • Houts Platform: 1


Besluit: er volgt een 2e ronde voor de top 4, waarbij iedereen 1 stem heeft.

 • Dorpsbelang Den Hout: 26
 • Dorpsraad Den Hout: 9
 • Leefbaar Den Hout: 4
 • Houts Belang: 11


Besluit: De nieuwe naam van de vereniging is “Dorpsbelang Den Hout”.

Rondvraag

Hannie Broekhoven: het totale budget van € 100.000,- wordt door de gemeente uitgegeven aan woningbouwlocaties (in Den Hout, Dorst en Oosteind; € 33.000,- per dorp), niet aan het bepalen van de woningbouwbehoefte.
Reactie: de werkgroep gaat de behoefte onderzoeken.
Pierre v/d Made (gemeente): de Houtse Heuvel 2 was de aanleiding voor het onderzoek. Door de werkgroep zal de behoefte in Den Hout worden gepeild. Uit het onderzoek zal kunnen blijken waar de betreffende woningen dan kunnen worden gebouwd.
NB zie ook punt 5.

Christ Havermans: vanuit de Hoge Akker, linksaf richting de Contreie, daar staat niet 1 lantaarnpaal. Verzoek is om in de bocht een paal te plaatsen. Er zijn wel plastic (reflectie)paaltjes geplaatst, maar dat is onvoldoende.
Reactie: in de eerste plaats zelf over dergelijke zaken contact opnemen met de gemeente. Mogelijk kan in dit geval de werkgroep Verkeer en infrastructuur iets betekenen. Hetzelfde verzoek geldt voor de Haasdijk/Hespelaar.

Arjan van Gorsel: is het mogelijk om op een (speciale) dorpsvergadering aandacht te besteden aan verkeer(gedrag)?
Reactie: momenteel is Maurice Paulussen (verkeerskundige) in beeld aan het brengen hoe Den Hout als zodanig in elkaar zit. De bedoeling is om zo veel mogelijk sluipverkeer te voorkomen. Mogelijk met 30km-/60km-zones.
Let wel: hoe gedragen wij onszelf?
Het onderwerp staat als thema op de agenda van de werkgroep Verkeer en infrastructuur; om op de toegangswegen 30km voor elkaar te krijgen.

Ron van Mook: deze week worden huis aan huis vouchers voor Paaspop 2020 bezorgd. Hiermee kunnen inwoners met voorrang kaarten kopen.

Sluiting

De notulen zullen worden gepubliceerd.
Wanneer de volgende vergadering is, is nog niet bekend, maar dit zal op de website en in het Dorpsblad bekend worden gemaakt.
Wim van Oosterhout sluit de vergadering om 21.35 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid en zijn/haar input.