Leefbaarheidswerkgroep 2016-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2016/03/21

Leefbaarheidswerkgroep 2016-1

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 21 maart 2016 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 8 december 2015
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Kascontrole 2015 en financieel jaaroverzicht
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Behoud Corneliuskerk
 7. Breedband internet Den Hout
 8. Ontwikkelingen 380 kV
 9. Voortgang De Bromtol
 10. Rondvraag


Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Wim van Gils en Karel Mullaert aftreedbaar.
Karel heeft te kennen gegeven zich, om gezondheidsredenen, niet meer beschikbaar te stellen.
Wim stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode.
Er ontstaat hierdoor een vacature.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 21 maart 2016 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van XX juni 2016

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van Karel Mullaert, Ad Strack van Schijndel, Maarten van Empel, Jan Verhoeven, Anton Knipscheer, Corne Kuijpers, Corrie van Dongen, Harm Rutten, Kees de Graauw, Mieke van Arendonk en Maria Willemse.
Mededelingen:
De penningmeester is vanavond verhinderd.

Verslag van de vergadering van 8 december 2015

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
Twan geeft aan dat de LWGDH een flyer heeft laten maken om het dorp te promoten.
Ad Eland geeft een indruk van de zitting bij de RvS ivm plan Key.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Reactie provincie Brabant op de zienswijze Bergvlietse bossen
 • Reactie gemeente Oosterhout op de zienswijze Bergvlietse bossen
 • Info voor het aanleggen van 1 bushalte
 • Brief gemeente, afwijzing subsidie m.b.t. Glasvezel Den Hout
 • Uitnodiging info Slotlokatie de Contreie
 • Uitnodiging ledenvergadering van het Dorpshuis

Uitgaande post

 • Brief naar RvS mbt plan Key

Kascontrole 2015 en financieel jaaroverzicht

Aangezien de penningmeester hedenavond niet aanwezig is, gaat dit punt naar de volgende vergadering. Kascontrole zal gedaan worden door Koos van Arendonk en Christ Havermans.

Bestuurssamenstelling

Statutair moeten Wim van Gils en Karel Mullaert aftreden.
Wim van Gils stelt zich verkiesbaar, Karel stelt zich niet herkiesbaar.
Wim van Gils wordt benoemd voor een nieuwe periode.
Er is een vacature.

Behoud Corneliuskerk

Wim van Oosterhout, lid van de stuurgroep behoud de Corneliuskerk, geeft uitleg over de acties die er de komende tijd gehouden gaan worden. Men heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.
Daar kwamen 3 varianten uit:
1. multifunctionele evenementenlocatie
2. horeca: restaurant/hotel
3. wonen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat optie 1 de beste variant is om verder te onderzoeken. Er zal t.b.v. draagvlak en financiering een flyer bij iedereen in de bus komen met een oproep om 100 euro per jaar te doneren.

Breedband Den Hout

De werkgroep heeft inmiddels diverse gesprekken gehad met de firma MABIB. De komende tijd zullen er ook gesprekken plaats vinden met Dorst en Oosteind om glasvezel zo snel als mogelijk is naar de buitengebieden te brengen. De gemeente Oosterhout zit ook aan tafel en zal meewerken aan het updaten van de lijsten waar glasvezel naar toe moet. Ook zal de gemeente zorgen voor de nodige vergunningen voor het graafwerk.

Ontwikkelingen 380 kV

Wim van Oosterhout geeft de stand van zaken weer. Inmiddels werken een 17-tal actie groepen ZLTO samen in een actiegroep 380kVNEE.
Nog steeds zijn de trajecten langs de A-59, het zuid traject (Oosterheide) en het noord traject (bij Geertruidenberg) in beeld. De trajecten zijn ingebracht voor de MER-procedure. Ook TENNET (beheerder van het netwerk) moet daarover hun visie/advies geven. Ook is geld een factor. Ook is ondergrondse aanleg een mogelijkheid. De 150KV-lijn die nu door Den Hout loopt, zal niet komen te vervallen.
Er is nog niet bekend wanneer er een besluit zal vallen.

Voortgang rotonde De Bromtol

Twan geeft de stand van zaken door. Op 9 maart is de klankbordgroep voor een laatste maal bij elkaar geweest. Er zijn 8 varianten onderzocht die zijn gepresenteerd. Twan laat alle 8 variante de revue passeren en geeft een toelichting. Op 7 april zal de gemeente een presentatie houden in het dorpshuis Den Brink. Daarna zal het college een keuze maken en die keuze voorleggen aan de raad. Ook volgt er nog een inspraakavond voor de raadsvergadering.

Rondvraag

Marieke van Berkel vraagt naar de status van Houtse Heuvel 2.
Arjen geeft aan dat er een plan bij de monumentencommissie ligt ter beoordeling. Er is nog een lange weg te gaan maar de vooruitzichten zijn gunstig.
Christ Havermans vraagt hoe het zit met het onderhoud van de Heilige eik.
Bij navraag bij de gemeente is hieronder het commentaar van de gemeente:
De heilige eik is inderdaad één van onze attentiebomen die jaarlijks door onze eigen dienst visueel gecontroleerd wordt. Uit deze visuele inspectie kwam ook naar boven dat we twijfels hebben over de stabiliteit van deze boom. Eind 2015 hebben we een 70 tal verschillende bomen binnen de gemeente Oosterhout nader laten onderzoeken door een externe partij (Bomenwacht) zo ook de heilige eik. Uit dit onderzoek kwam naar boven (ik bespaar je de technische details van de onderzoeksresultaten) dat de boom voldoende stabiel is. Tenslotte is er geadviseerd tijdens de jaarlijkse inspectie extra aandacht voor het ontstaan van verzwakkingssymptomen en schimmelaantasting te hebben.

Twan bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.00 uur.