Leefbaarheidswerkgroep 2019-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2019/06/17

Leefbaarheidswerkgroep 2019-2

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep

Tijdens deze vergadering zullen de interim bestuurders uiteen zetten welke mogelijkheden zij zien om de belangengroepering in de toekomst voort te zetten.
De vergadering start om 20.00 uur.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 17 juni 2019 in Dorpshuis Den Brink

Aanwezig: 139 personen
Waaronder interim bestuurders: Rinze Jaspers, Joan van Es en Timothy de Rijk

Opening

Rinze Jaspers opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.
Speciaal welkom aan Leo van Gerven en Merijn Scheifes. Leo is ingehuurd door de gemeente Oosterhout en begeleidt bewonersgroepen om tot een goede belangenbehartiging te komen. Merijn werkt bij de gemeente Oosterhout en is aangesteld als dorpscoördinator (wijkcoördinator) voor Den Hout.

Speciale dank voor alle werkzaamheden van de afgelopen jaren wordt uitgesproken en gericht aan het voormalige bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep. Jekele Raukema zal dit over brengen aan de voormalige bestuursleden.

Naast de 3 interim bestuurders noemt Rinze nog Nancy de Jong die de financiën waarneemt en Laura Berende als gelegenheidsnotulist.

Mededeling

De interim bestuurders hebben er niet aan gedacht om een uitnodiging per mail rond te sturen voor de vergadering van vandaag. Bij de volgende keer zal dit niet worden vergeten. De aanwezigen van de bijeenkomst van maart en van vandaag krijgen dan een uitnodiging.

Het financieel verslag van de Leefbaarheidswerkgroep stond op de agenda van de vergadering van 25 maart j.l. maar is toen niet ter sprake geweest. Het financieel verslag was wel gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie, bestaande uit Marieke van Berkel en Monique Flipsen.


Voortgang vorming nieuw bestuur

De interim bestuurders hebben als belangrijkste taak het vormen van een nieuw bestuur. Daarnaast hebben ze ook naar andere bestuursmodellen gekeken.

Rinze en Joan hebben veel personen gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat er weinig tot geen animo is om de huidige vorm voort te zetten.
Er is wel steun vanuit de gemeente, in de persoon van Leo van Gerven die enige uren per week beschikbaar is om de Leefbaarheidswerkgroep te helpen een goede belangenbehartiging van de grond te krijgen.
Het idee is om te gaan opereren met werkgroepen die verantwoording afleggen aan het bestuur en veelal zelfstandig contact kunnen hebben met de gemeente.
De werkgroepen kunnen worden geformeerd als er een vraagstuk ontstaat. Of geformeerd worden aan de hand van de interesses en specialisaties van inwoners die zich willen gaan inzetten.

Jan van Dommelen: in het verleden heeft de Leefbaarheidswerkgroep al op deze manier gewerkt. Draagvlak kwam vanuit de algemene vergadering, en een klein groepje ging er dan mee verder. Het leek dat er in de afgelopen jaren geen animo meer was om in een werkgroep plaats te nemen en dit model is over de jaren losgelaten. Ik denk wel dat het een prima werkwijze is.

Rinze: als de vergadering hier mee kan instemmen dan willen we dit idee verder gaan uitwerken samen met Leo van Gerven.

John Sips: kunnen we niet van tevoren al werkgroepen formeren. Niet afwachten tot er een vraagstuk komt.

Rinze: we zullen eerst geïnteresseerde mensen moeten hebben voordat we een werkgroep kunnen formeren.

Jan van Dommelen: naast de werkgroepen kun je ook met een kleiner bestuur uit de voeten.

Minus van Gils: in een werkgroep zullen ook mensen moeten deelnemen die uit de betrokken buurt komen.

Rinze: die hoeven niet perse in de werkgroep te zitten maar worden wel goed geïnformeerd en meegenomen in het informatie- en besluitvormingsproces.

Leo van Gerven: namens de gemeente ben ik gevraagd om bewoners te helpen. Hij is onafhankelijk van de gemeente.
De dorpsvergadering is het belangrijkst. Denk aan twee tot vier keer per jaar. Alle onderwerpen die spelen komen dan aan de orde. Werkgroepen vervolgens waar ze mee bezig zijn en vragen mandaat aan de vergadering.
Het bestuur organiseert de vergadering en coördineert.

Jekele Raukema: de afgelopen jaren zagen we steeds minder inwoners op de vergadering waardoor dit draagvlak steeds minder werd. En het was moeilijk om degene die niet op de vergadering kwamen te bereiken. Soms namen inwoners dan individuele acties buiten de Leefbaarheidswerkgroep om.

Hannie Broekhoven: door actief op te treden naar inwoners zal er meer bereikt kunnen worden.

Wilco Dekker: zien jullie het als vaste werkgroepen of op projectbasis? Ik ben betrokken geweest bij een bewonersgroep rondom 380kV en ook rondom glasvezel. Een gelegenheidswerkgroep werkt voor zoiets prima.

Rinze: dat kan inderdaad maar kom naar voren en laat je horen.

Jeroen America: er moet wel ruggesteun en draagvlak zijn vanuit het centrale bestuur.

Leo van Gerven: een nieuwe werkgroep kan zich voorstellen op de dorpsvergadering.

Rinze: een bewonersgroep moet altijd de kans krijgen om hun belangen te vertegenwoordigen.

Jeroen America: kunnen we via het Dorpsblad dan tussentijds informeren en oproepen voor een gelegenheidswerkgroep, want soms is de periode tussen de driemaandelijkse vergaderingen te groot. Er zou inhoudelijk meer vermeld mogen worden.

Christ Havermans: er is eerder vanuit de Leefbaarheidswerkgroep wel aandacht geweest voor diverse ad-hoc onderwerpen zoals glasvezel.

Rinze: willen jullie met hand opsteken aangeven of wij verder mogen met het zoeken naar een combinatie van een klein bestuur met werkgroepen.
Een overgrote meerderheid stemt hier mee in.

Jekele Raukema: als je de vrijwilligers kan vinden dan zal dit kunnen werken.

Berrith Diepstraten: aan welke vaste werkgroepen zouden jullie denken?

Leo van Gerven: je kan werkgroepen noemen maar als we mensen hebben die zich willen inzetten kunnen we daarmee gaan kijken welke werkgroepen we zouden kunnen gaan vormen.

Will Mullaert: en stel deze vraag dan ook in het Dorpsblad.

Rinze: de notulen komen binnen 2 weken. En we hopen ruimte te krijgen in het Dorpsblad om dit verder aan te kondigen.

Jan van Dommelen: we kunnen al wat onderwerpen noemen: nieuwbouw, verkeer, landschapsinrichting.

Hannie Broekhoven: kan Leo ook al iets vertellen over de toekomst met het Omgevingsplan?

Leo van Gerven: In 2020/2021 moeten er dorps- en wijkplannen worden gemaakt die in een Omgevingsplan komen te staan wat het Bestemmingsplan zal gaan vervangen.
Dit lijkt wel iets op het iDop maar iDop was een visie, terwijl het Omgevingsplan een juridische status heeft.

Hannie Broekhoven: kunnen we al wat namen noteren van mensen die willen meewerken?

Rinze: Wie mag ik al noteren?
Berrith Diepstraten, Minus van Gils, Ad van den Biggelaar, Wouter Busio, Wim Karels, John Sips, Jan van Dommelen, Wilco Dekker, Hannie Broekhoven, Wim van Oosterhout, Ina Rhee, Marja van Gils en Adrie Huijbregts melden zich aan.

Leo van Gerven: mijn voorstel zou zijn om met deze mensen voor de zomervakantie al bij elkaar te komen om te zien welke werkgroepen gevormd kunnen worden

Er volgt een eerste brainstorm voor werkgroepen. De volgende onderwerpen/gebieden worden genoemd:

 • Visie
 • Woningbouw
 • Jeugd
 • Verkeer
 • Onderwijs
 • Communicatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Infrastructuur
 • Energie
 • Landbouw, buitengebied
 • Beschermd dorpsgezicht, cultuurhistorie
 • Bereikbaarheid, mobiele telefonie
 • Leefbaarheid
 • Sportbelang


John Sips: als je eerst een visie formuleert dan weet iedere werkgroep waar ze naar toe moeten werken.

Leo van Gerven: jullie zullen eerst een bestuur en werkgroepen moeten hebben. Dan in het najaar de werkgroepen laten vertellen wat ze willen gaan doen. En dat bespreken met de dorpsvergadering.

Er wordt vastgesteld dat op maandag 19 augustus de aangemelde personen bij elkaar gaan komen.

Rondvraag

Wilco Dekker: kunnen de notulen rondgemaild worden evenals de agenda voor de volgende vergadering?
Rinze: wordt geregeld. De notulen volgen binnen twee weken.
Agenda en oproep wordt verzonden voor de volgende vergadering.

Jan van Dommelen: de laatste tijd hebben we als Den Hout veel publiciteit gehad. We zijn nu niet slagvaardig maar we zouden wel moeten blijven aangeven dat de starters geholpen moeten worden. Ik roep een ieder op om dit kenbaar blijven maken richting de gemeente.
Rinze: dat moeten we samen met de gemeente doen.

John Sips: hoe zit het met de lopende zaken m.b.t. de Bergsebaan. Er was een motie aangenomen door de gemeenteraad om het laatste plan nogmaals te bekijken. De Fietserbond en Milieuvereniging zijn uitgenodigd maar de Leefbaarheidswerkgroep niet. Rinze: het standpunt dat was ingenomen blijft op zich staan.

Jan van Dommelen: het zou fijn zijn om een centrale mailbox te hebben waar alle bestuursleden in kunnen.

Jeroen America: kunnen we de interim bestuurders geen mandaat geven om te handelen namens de Leefbaarheidswerkgroep?
Rinze: dan wil ik wel graag geïnformeerd worden door jou als zijnde een tijdelijke werkgroep om te weten waarvoor ik in actie moet komen.
Joan: het is mijn bedoeling om de taak uit te voeren om een nieuw bestuur te vinden en niet dat ik inhoudelijk aan de slag.

Christ Havermans: kunnen we de burgemeester en wethouders een keer uitnodigen?
Rinze: dat doen we als we weer een deugdelijk bestuur en werkgroepen hebben.

Sluiting

Om 21.15 uur sluit Rinze de vergadering af. Hij nodigt een ieder uit om nog een drankje aan de bar te doen op kosten van de Leefbaarheidswerkgroep.


Den Hout, 17 juni 2019

Notulist: Laura Berende