Dorpsvergadering 19 maart 2018

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2018-03-19

Dorpsvergadering 19 maart 2018

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 19 maart 2018 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 11 december 2017
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Kascontrole 2017 en financieel jaaroverzicht
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Stand van zaken Houtse Heuvel 2
 7. Rondvraag


Pauze

21.15 uur Voorlichting "Energieneutraal Den Hout"

Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Ad Strack van Schijndel en Arjen Jongevos aftreedbaar.
Ad en Arjen hebben te kennen gegeven zich wederom beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode.
Ook heeft Rob Eisinger aangegeven om lid te willen worden van het bestuur. Het bestuur stelt voor in te stemmen met Rob als bestuurslid.
Er is nog steeds een vacature. Kandidaten mogen zich uiteraard melden bij het bestuur.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 19 maart 2018 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2018.

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van Antoon van Meel, Harm Rutten, Walter Bongers, Michiel Hendrikx, Ina Rhee, Ad Strack van Schijndel, Jan Kusters, Christ van Ginneken en Piet van Leijsen.

Mededelingen:
De KBO heeft in 2017 voor een PC project een aanvraag gedaan voor een iDop donatie. Twan overhandigt Koos van Arendonk daarvoor een cheque van 150 euro.

Verslag van de vergadering van 11 december 2017

Met enkele opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

 • Verslag van de voorbespreking reconstructie Vrachelsestraat.
 • Uitnodiging voor de jaarvergadering van het Dorpshuis.
 • Aanvraag Idop bijdrage Houtse Boom.
 • Alternatieven mbt De Bromtol door Jekele Raukema naar de gemeente gestuurd.
 • Antwoord op onze brief mbt slecht bereik mobiele telefoon.

Uitgaande post

 • Brief mbt bereik mobiel telefonie naar gemeente Oosterhout.
 • Brief mbt mobiel bellen naar gemeente Drimmelen.
 • Mail naar gemeente Oosterhout mbt een aanvraag 150Kv lijn door Den Hout ondergronds.

Kascontrole 2017 en financieel jaaroverzicht

Marieke van Berkel en Maria Willemse hebben de stukken gecontroleerd en geen onregelmatigheden ontdekt. Zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.
Tevens is het lidmaatschap voor het komende jaar weer contributie vrij.
Volgend jaar zal de kascontrole gedaan worden door Marieke van Berkel en Monique Flipsen.

Bestuurssamenstelling

Ad Strack van Schijndel en Arjen Jongevos treden af volgens het schema van aftreden. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Er zijn 2 vacatures. Hiervoor hebben Rob Eisinger en Jekele Raukema zich beschikbaar gesteld.
De vergadering geeft goedkeuring aan alle 4 kandidaten. Het bestuur is hierna voltallig.

Onderhoud Vrachelsestraat

Twan geeft aan wat de status is van het voorstel reconstructie Vrachelsestraat. Het is een schetsontwerp op basis van eerder ingebrachte voorstellen. Na discussie blijven er 7 punten over welke het bestuur aan de gemeente Oosterhout zal overbrengen.
1. Is het plateau bij de Herstraat echt nodig ivm scheuren die de drempel kan veroorzaken?
2. Komen er voorrangsborden bij de versmallingen?
3. Kunnen de versmallingen breder gemaakt worden?
4. Kan de ribbel in het midden van de weg niet glad gemaakt worden?
5. Kan 30 Km/h ook gerealiseerd worden in asfalt of moet het dmv gebakken stenen?
6. Een goede omleidingsroute tijdens de uitvoering maken.
7. Iedere Houtenaar uitnodigen voor de bewonersavond gezien de belangstelling en de impact v/d weg.

Stand van zaken Houtse Heuvel 2

Twan geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan de wijziging van het bestemmingsplan. Inmiddels krijgt Zwaluwe bouw al veel aanmeldingen en vragen mbt tot het project. Op de vraag vanuit de zaal heeft Arjen de volgende dag 7 namen doorgegeven die vanuit Den Hout belangstelling hebben voor het project.7. Stand van zaken Houtse Heuvel 2.


Voorlichting door ONE over Energie neutraal Den Hout

De heren Jaap Stel en Bart van Riel geven een presentatie over hoe je een huis zo energie zuinig mogelijk kan maken. Aan de hand van een Besparings Checklist kun je een heleboel maatregelen zelf uitvoeren. Ook kun je in overleg met ONE een Energiescan van de woning laten maken. Ook heeft ONE energie ambassadeurs die je kunnen adviseren. Er is ook nog de mogelijkheid om een Thermo foto van je woning te laten maken. Deze kost 95 euro.
Het tweede deel van de presentatie gaat over het gezamenlijk opzetten van een zonnepanelen project.
Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van de zgn. Postcoderoos model. Er dient dan een coöperatie opgericht te worden en daar kunnen de mensen dan lid van worden. Mensen die geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op eigen terrein neer te leggen kunnen dat dan elders doen binnen het eigen postcode gebied. Deze regeling kan en geldt voor15 jaar. Nadeel is veel administratieve lasten, m.n. als mensen gaan verhuizen.
De tweede mogelijkheid om gezamenlijk een zonnepanelen project te starten is een zgn. SDE+ regeling. Deze regeling geldt alleen voor grootschalige zonnepanelen projecten. De subsidie die hiervoor mogelijk is, geldt eveneens voor 15 jaar. De bewoners kunnen dan participeren in het project. Er hoeft in dat geval geen coöperatie opgericht te worden. Over beide vormen kun je internet de details opzoeken. In Breda is inmiddels een project gerealiseerd op deze manier. Je kunt dit vinden onder Zonnewijde Breda.
Twan sluit af en bedankt beide heren voor de presentatie.

Rondvraag

Twan geeft aan dat hij morgen een wandeling met de burgemeester door het dorp heeft.
Arjen geeft de laatste stand van zaken door mbt het glasvezel-project. Door verschillende omstandigheden is er een vertraging van 10 weken ontstaan.
Twan geeft aan dat er weinig informatie mbt de beoogde planning en realisatie van de turbo-rotonde is.

Sluiting

Twan sluit de vergadering om 22.30 uur.