Leefbaarheidswerkgroep 2009-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2009/12/07

Leefbaarheidswerkgroep 2009-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 14 september 2009
 3. Ingekomen post
 4. Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan
 5. Enquête Oosterhout In Beweging tbv sportpark
 6. Ontwikkelingen Vrachelsestraat/Molenakker
 7. Verkeerssituatie rondom de Achthoek
 8. Vergaderdata in 2010
 9. Rondvraag en sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.

Gehouden op maandag 7 december 2009 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.00 uur.

De onderstaande mensen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Cees de Grauw, Lex Fenstra, Corry van Dongen, Jacquline de Leeuw, Henk van Ginneken.

De gemeente heeft het bestemmingsplan “De Contreie”aan het bestuur toegelicht.

Verder zijn er geen mededelingen.

Verslag van de vergadering van 14 september 2009

Naar aanleiding van het verslag geeft Piet van Leijsen aan dat zich 15 mensen hebben aangemeld voor het bemannen van de Heemkundekring Den Hout. Een paar mensen zullen zich bezig houden met het opzetten van de organisatie, anderen gaan zich bezig houden met het interviewen van mensen. De volgende bijeenkomst is 14 december.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Ingekomen post

De algemene ingekomen stukken liggen op de leestafel van het Dorpshuis.

Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan

Ad geeft een toelichting op het concept IDOP en de leefbaarheidsagenda. De projectgroep is bijeen geweest om alle wensen vanuit het dorp te bespreken. De vraag aan de vergadering is, of deze lijst compleet en juist is.

Uit vragen vanuit de vergadering blijkt dat niet iedereen de leefbaarheidsagenda gelezen heeft. Twan geeft de belangrijkheid van een goed IDOP aan, daarom wordt besloten een leespauze te houden om een lijst van 10 belangrijke punten te maken.

Tevens kan in de pauze de verkenning voor een sportpark Den Hout uitgedeeld worden en worden ingevuld. Deze verkenning is opgezet door Oosterhout In Beweging.

PAUZE

Na een leespauze komt de vergadering tot een lijst met 10 belangrijke punten voor Den Hout.

 1. Bouwen op een manier die bij Den Hout past.
 2. Voetbalveld Irene’58 verplaatsen naar de rand van het dorp.
 3. Betaalbare woningbouw mogelijk maken voor starters en senioren.
 4. Het realiseren van een Woon Zorg Combinatie.
 5. Een veilige fietsroute vanuit Made door Den Hout naar Oosterhout.
 6. Het ontwikkelen van een verkeersveiligheidsplan en dit ook uitvoeren.
 7. Verkeersveiligheids situatie rondom De Achthoek verbeteren.
 8. Het landelijk gebied rondom Den Hout open houden.
 9. Bestrating Houtse Heuvel eenduidig en meer passend maken
 10. Oplossen parkeerprobleem Houtse Heuvel.

Enquête Oosterhout In Beweging tbv sportpark

De enquête die voor de pauze is uitgedeeld, wordt opgehaald. Er zijn verder geen vragen.

Ontwikkelingen Vrachelsestraat/ Molenakker

Het eindverslag van de inspraak is naar de insprekers opgestuurd. Ook heeft het college het besluit genomen dat de initiatiefnemers hun plannen verder kunnen ontwikkelen.

Twan geeft nog een toelichting op het eindverslag.

Ad Eland geeft aan dat het niet democratisch is dat Burgemeester en Wethouders een plan doorzetten wat niet door het dorp gedragen wordt. Ad vindt dat respectloos van de gemeente.

Kees Bul geeft aan dat de gemeenteraad zich nog niet over het plan heeft uitgelaten. Daarmee is het dan ook nog geen gelopen race.

Verkeerssituatie rondom De Achthoek

Arjen doet verslag van het overleg wat heeft plaats gevonden tussen Vereniging van Eigenaren van de Houtse Heuvel, De Achthoek, de Leefbaarheidswerkgroep en de gemeente.

Ad Eland geeft aan dat knipperbollen bij een oversteekplaats een waarschuwende werking kunnen hebben. Als de school de knipperbollen zelf koopt, kan de gemeente de bollen plaatsen.

Vergaderdata 2010

De vergaderdata voor 2010 worden vastgesteld op: 22 Maart, 7 juni, 13 september, 6 december.

Rondvraag

De SID (Snelheids Informatie Display) komt het komende jaar naar Den Hout.

Lokaties zijn Ruiterspoor en Houtse Heuvel.

De nieuwjaarsreceptie is op 10 januari 2010.

De volgende ledenvergadering zal Cock Gorrisse iets vertellen over het ontstaan van Den Hout.

De voorzitter sluit de vergadering.