Leefbaarheidswerkgroep 2010-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2010/09/13

Leefbaarheidswerkgroep 2010-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 7 juni 2010
 3. Ingekomen post
 4. Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan
  1. Stand van zaken
  2. Reactie projectgroep
 5. W.v.t.t.k.
 6. Rondvraag en sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 13 september 2010 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Arjen opent de vergadering om 20.05 uur.
Ad en Twan komen later.
Er zijn afmeldingen van Jacqueline de Leeuw, Cees de Grauw, Anton van Meel, Corrie Snoeren, Jekele Raukema, Corrie van Dongen.
Mededelingen:

 • Rinie van Beek, de wijkagent, neemt vrijdag 30 september afscheid. Receptie in het t’Klosterke om 16.00 uur.
 • 25 september is het burendag. Voor de uitvoering is 500 euro beschikbaar. www.burendag.nl
 • Den Hout had helaas geen prijs bij de Dorpenderby.
 • 23 september dient de beroepszaak ontwerp De Contreie voor de Raad van State.
 • 20 oktober zal het rapport Verkenning Sportpark Den Hout aangeboden worden aan de wethouder, Mevr. Janse.
 • Er is nog weinig voortgang te melden mbt de Houtse Linies.

Verslag van de vergadering van 7 juni 2010

Lex Fenstra geeft aan dat hij zich de vorige vergadering had afgemeld.
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen.

Ingekomen en uitgaande post

De ingekomen post ligt op de leestafel van het dorpshuis.
Verder is een brief van wethouder Janse-Witte binnengekomen waarin de wethouder aangeeft de “Verkenning Sportpark Den Hout” in ontvangst te willen nemen.
Ook zijn de stukken binnengekomen voor de zitting van de Raad van State over het bestemmingsplan De Contreie. De zitting is 23 september 2010 om 13.30 uur.

Integraal Dorpsontwikkelings Plan. (iDop)

Twan geeft de huidige stand van zaken weer. De afgelopen 2 maanden is alles in een stroomversnelling terecht gekomen. De gemeente gaf eerst aan dat er misschien een extra raadsvergadering zou moeten komen om voor 1 september 2010 het IDOP goedgekeurd te krijgen. Om nog in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Provinciale Staten gaven aan dat haast geen zin meer had, het geld was namelijk op. Men gaat de komende tijd nog op zoek naar andere potjes geld.
Eerst is er nog een inspraakavond over het IDOP Den Hout op 14 september 2010. Twan zal daar het woord voeren namens de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Twan geeft aan dat door de haast van de afgelopen maand met name de omschrijving plan Key bol staat van tegenstellingen. De projectgroep was dan ook zeer verrast dat er plotseling aangegeven was dat de invulling plan Key met 11 woningen in het IDOP was opgenomen. Even verderop staat dat de boerderij in plan Key is blijven staan.
Twan zal tijdens de inspraak aangeven dat het plan Key voor de projectgroep als ook voor het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep onaanvaardbaar is.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad van Oosterhout op 21 september 2010 een definitief besluit nemen over het IDOP Den Hout. Anton van Opzeeland geeft aan dat PvdA, CDA, GB en GBV de afgelopen dagen bezig zijn geweest met het voorbereiden van een amendement om enkele teksten in het IDOP gewijzigd te krijgen. Ook zullen Provinciale Staten uiterlijk 15 september 2010 aangeven of er nog extra geld beschikbaar komt voor het IDOP.
Toch blijft het jammer dat de hele procedure om te komen tot een goed IDOP zo lang heeft moeten duren.
Twan geeft aan dat de Leefbaarheids agenda van het IDOP, dat is de uitvoering van alle plannen in het IDOP, de komende jaren op de agenda van deze vergadering zal terug komen.

Na enige discussie geeft de vergadering in grote meerderheid aan bovenstaande punten tijdens de inspraak naar voren te brengen.

Wat Verder Ter Tafel Komt

De voorzitter stelt voor om dit agenda punt samen met de rondvraag te doen.

Rondvraag en sluiting

- Mevr. Van Vugt vraagt als de melkfabriek gesloopt zou worden, hoe je er dan bij zou kunnen komen met de grote machines. Twan geeft aan dat het nog lang zo ver nog niet is, en dat er dan zeker een oplossing zal zijn.
- Chris Havermans geeft aan dat er veel te hard gereden wordt op het Ruiterspoor. De meeste Houtenaren vinden dat er in het hele dorp te hard gereden word. Ad Eland heeft op de televisie het programma Blik op de weg gezien, waar een automobilist aan gehouden werd die op het Ruiterspoor 140 Km/uur reed.
- Ad Eland spreekt ook verbazing uit, dit naar aanleiding van de IDOP discussie, over het feit dat bewoners zich inspannen om een beleid en plannen voor de komende 10 jaar willen maken, en daar veel moeite en tijd in willen stoppen, dat de politiek daar zo slordig mee omgaat. Het feit dat tussen het groen licht geven door de projectgroep aan het IDOP en het IDOP verzenden aan de raad, daar dan plotseling het een en ander in is veranderd. Het lijkt wel of de burgers niet serieus genomen worden.
- Koos Arendonk geeft aan dat er veel laaghangende takken zijn langs het fietspad aan de Weststadweg.
Twan geeft aan dat dit gemeld moet worden aan het “Meldpunt Openbare Ruimte”. Dit kan zowel via de telefoon (0162 – 489999) als via de website van de gemeente. (meldpunt.openbareruimte@oosterhout.nl)
- Lex Fenstra geeft aan dat aan de Westzijde van de Houtse Heuvel de weg verzakt is en de stoepbanden niet. Hierdoor blijft er veel water op de weg staan.
Twan geeft aan dat ook hiervoor het meldpunt gebeld of gemaild kan worden.

De vergadering geeft aan dat zij graag wil kennis maken met de nieuwe wijkagent.
Twan zal dat in het bestuur bespreken.


De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.