Leefbaarheidswerkgroep 2011-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2011/02/28

Leefbaarheidswerkgroep 2011-1

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 6 december 2010
  3. Ingekomen post
  4. Kascontrole 2010 + besluit over subsidie
  5. Bestuurssamenstelling
  6. Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan
  7. Buurtpreventie
  8. Rondvraag en sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 28 februari 2011 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Ad opent de vergadering om 20.10 uur.
Er zijn afmeldingen van: Corrie van Dongen, K.Mullaert, L.Fenstra, J.Kusters en Anton van Meel, Marieke van Berkel, Twan van den Heijkant, Kees de Jong, Corne Kuijpers, Piet van Leijsen, Frans van Groesen, Maria Willemse, Els van Tilburg, Thea Hoeks, P van Meel.
Bibi Schuurs en de wijkagent hebben zich ook afgemeld.

Christ Havermans vraagt naar de 5000 euro subsidie welke voor het iDOP bestemd was. Arjen geeft aan dat het bestuur over de verdeling nadenkt aan de hand van 4 criteria: Bevorderen Leefbaarheid, Staat het op de Leefbaarheidsagenda, Aard van de vereniging en is men bereid tot eigen inzet.
Er zijn 6 aanvragen binnen: 1 Dorpshuis, 2 Oranje vereniging, 3 De Achthoek, 4 Buurtvereniging De Meulen, 5 Het Eetpunt, 6 De erfgoedstichting.
Verder vraagt Christ naar de ontwikkelingen op de Houtse Linie. Arjen geeft aan dat er een plan aankomt van Staatsbosbeheer. Dit zal met de vergadering besproken worden.
Ook vraagt Christ naar de Pinautomaat. Arjen geeft aan dat er in de vorige vergadering is afgesproken dat we wachten op de uitslag van de WMO-scan van het dorpshuis. Als daaruit blijkt dat er behoefte aan is, gaan we dat verder uitwerken.

Verslag van de vergadering van 6 december 2010

Er zijn geen opmerkingen op de notulen.

Ingekomen en uitgaande post

De ingekomen post ligt op de leestafel van het dorpshuis.
Brabant Magazine (laatste nummer); dit blad is vanaf nu digitaal te downloaden.
De GAZET van Bureau Zet ligt op de leestafel.
Archeologisch rapport opgraving Wesstad-3.
De jaarvergadering van Het dorpshuis Den Brink is op 24 maart a.s.

Er is een brief uitgegaan naar wethouder P.Willemse over de onderzoeksresultaten Fietsbalans waarin de Leefbaarheidswerkgroep aandacht vraagt voor de fietsroute Made-Den Hout-Oosterhout.

Kascontrole 2010 en toelichting subsidie 2011

Christ Havermans en Corrie van Dongen hebben bij Ad thuis de kas gecontroleerd over 2010.
Christ geeft aan dat hij een prima verantwoording heeft gezien van de financiele staat van de vereniging en geeft de penningmeester een pluim.

Koos Arendonk vraagt naar de afdracht van de Kleine Kernen Krant en waarom iedereen een individuele rekening heeft gekregen.
Arjen geeft aan dat er wat fout gegaan is bij de KKK. Inmiddels hebben wij een lijst met de mensen die de krant krijgen. Het bestuur zal zorgen dat het volgend jaar weer op de oude wijze zal gaan. Dat betekent dat de vereniging een aantal abonnementen zal betalen.

Voor de kascontrole commissie voor 2011 is Christ wederom beschikbaar en Adrie Huijbregts zal daarbij aanwezig zijn.

Bestuurssamenstelling

Volgens de statuten is de maximale bestuurperiode 3 jaar. Dat betekent in principe dat Henk van Ginneken en Twan van den Heijkant volgens het schema moeten aftreden. Beide hebben zich echter herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De vergadering besluit om Henk van Ginneken en Twan van den Heijkant opnieuw te benoemen voor 3 jaar.

Uitvoering Leefbaarheidsagenda iDop

Arjen geeft aan dat er de afgelopen maanden enige voortgang is geweest.
Het wachten is op een besluit van Burgemeester en Wethouders om de plannen die Thuisvester ontwikkeld heeft door mogen gaan.
Ook moeten B en W een besluit nemen over de verhuizing van voetbalvereniging Irene’58.
Dit alles heeft ook te maken met de ontwikkelingen in de Contreie.

Christ Havermans vraagt naar het sportpark De Contreie. Wat zijn daar de ontwikkelingen?
Arjen geeft aan dat er nog steeds onderzocht wordt om TSC naar De Contreie te verhuizen. Dat zou betekenen dat het sportpark De Contreie uitgebreid zou moeten worden.

Ad geeft aan dat het bestuur besloten heeft om op een gepaste manier het iDOP proces af te ronden met de mensen van bureau Zet en BRO. Dat zal gebeuren op 18 maart a.s.

Buurtpreventie

Naar aanleiding van het artikel “Buurtpreventie De Nachtwacht” in weekblad Oosterhout heeft het bestuur gemeend om te onderzoeken of buurtpreventie ook nodig cq wenselijk is in Den Hout. Na enige discussie geeft de vergadering aan om voor de volgende vergadering de wijkagent uit te nodigen en aan hem de vraag voor te leggen wat Buurtpreventie betekent.
Na de presentatie van de wijkagent zullen we bekijken of er voldoende mensen bereid zijn om mee te werken aan buurtpreventie.
Het bestuur zal Erik van de Velden uitnodigen voor de volgende vergadering van 6 juni a.s.

Rondvraag en sluiting

Wim Vermeulen vraagt of de 5000 euro voor het iDOP nog rente oplevert.
Ad geeft aan dat de rente tarieven op dit moment erg laag zijn en dat daar niet veel van verwacht moet worden. Christ Havermans vraagt waarom de kastanje boom als een dief in de nacht gekapt is.
Arjen zegt dat dit geen vraag voor de Leefbaarheidswerkgroep is. Het is een verantwoordelijkheid van de Vereniging van eigenaren van de Houtse Heuvel.
Johan van Es vraagt wat er in het Archeologisch rapport Weststad-3 staat.
Arjen geeft aan dat Johan het rapport na de vergadering mag inzien.

Ad biedt namens de Leefbaarheidswerkgroep iedereen 1 drankje aan.


De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering.