Leefbaarheidswerkgroep 2012-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2012/12/10

Leefbaarheidswerkgroep 2012-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 10 december 2012 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 10 september 2012
 3. Ingekomen post / Uitgaande post
 4. Reconstructie werkzaamheden Weststadweg – Bovensteweg
 5. Zienswijze wijziging bestemmingsplan Contreie
 6. Terugkoppeling wethoudersoverleg van 9 oktober
 7. Stand van zaken iDOP-projecten
 8. Terugkoppeling overleg Rotonde Stelvenseweg (Bromtol)
 9. Parkeren Houtse Heuvel (Stand van zaken VVE)
 10. Rondvraag

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 10 december 2012 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van: Corrie van Dongen, Cees de Grauw, Els Tilburgs, Jan Kusters, Lex Fenstra, Marieke van Berkel, Piet van Leijsen en Jan Pheninckx.
De ledenvergaderingen in 2013 zijn op 18 maart, 10 juni, 9 september en 9 december.

Verslag van de vergadering van 10 september 2012

Laura Berende wil graag in het vervolg de namen in het verslag voluit vermeldt zien.
Twan Damen vindt het verslag over punt 5, Parkeren Houtse Heuvel, aan de korte kant.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

 • Bedank brief van St.Caecillia voor de Idop-subsidie van 200 euro.
 • Definitieve subsidieregels voor de aanvraag van 2013.
 • Brief gemeente van 15 oktober m.b.t. de reclameborden aan de Vrachelsestraat.
 • Brief gemeente van 29 november m.b.t. de reclameborden aan de Vrachelsestraat.
 • Brief gemeente met de goedkeuring van 2 iDOP-projecten, t.w. aanpassingen dorpshuis en onderzoek naar een Wozoco.
 • Brief van Amicitia voor een financiële bijdrage voor de kerstuitvoering.

Uitgaande post:

 • Aanvraag iDOP-subsidie voor 3 projecten.
 • Inspraakreactie op het bestemmingsplan buitengebied.
 • Reactie op de brief van de gemeente m.b.t. de reclameborden aan de Vrachelsestraat.
 • Zienswijze op de herziening bestemmingsplan “De Contreie”.

Reconstructie werkzaamheden Weststadweg - Bovensteweg

De gemeente heeft aangegeven dat er in febr/mrt begonnen gaat worden met de reconstructie van de kruising Weststadweg-Bovensteweg-BHSL. De werkzaamheden zullen in 5 fasen uitgevoerd gaan worden. Er zullen omleidingsroutes aangegeven worden (Zie tekeningen aan de wand).

Zienswijze op de wijziging bestemmingsplan “De Contreie”

Tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan “De Contreie” zijn enkele zienswijzen door bewoners van de Vrachelsestraat en de LWGDH ingebracht. Het bezwaar richt zich hoofdzakelijk op de appartementen van 7-hoog aan het eind van de Vrachelsestraat. Er komt in de Contreie ook een verpleegtehuis.

Terugkoppeling wethoudersoverleg 9 oktober 2012

Tijdens het reguliere wethoudersoverleg zijn de volgende zaken besproken: mogelijkheid van een WOZOCO, aanpassing kruising Hespelaar Stelvenseweg, (toegezegd is dat het ontwerp besproken gaat worden met de omwonende) parkeerproblemen Houtse Heuvel en plan Key. Ook de chicane aan de Vrachelsestraat is ter tafel gekomen. Er komt een vervolggesprek medio december.

Stand van zaken iDOP-projecten

Dorpshuis: Annette Kuipers geeft aan dat de architect aan het werk is met de concepttekening die door het bestuur goedgekeurd is.
Wozoco: Ad Strack van Schijndel geeft aan dat de concept tekening uitgaat van 10-12 woningen. Er is rekening gehouden met woningen waarin gewoond kan worden tot Zorg Zwaarte Pakket-4. Dat is het maximale waaraan de thuiszorg instellingen kunnen voldoen. Jekele vraagt of er wel behoefte is. Het bestuur gaat er vanuit dat dit wel zo is en Thuisvester ook.

Terugkoppeling overleg Rotonde Stelvenseweg. (Bromtol)

Jekele Raukema en Frans v/d Schriek zijn naar de bijeenkomst geweest voor de reconstructie van de rotonde bij de Bromtol. Jekele geeft aan de hand van een tekening uitleg. Er gaat een voorstel naar het college om een zg turbo rotonde aan te leggen.

PAUZE

Parkeren Houtse Heuvel( Stand van zaken VVE)

Inmiddels zijn namens de gemeente wethouder Willemse en de heer Paulissen (verkeer) aanwezig.
Ad Strack van Schijndel en Henk van Ginneken hebben de afgelopen tijd gesprekken gehad met diverse mensen waaronder bestuur Dorpshuis, Ondernemers, Corné Kuipers en Walter Bongers.
Het mooiste zou zijn als de VVE een stapje terug zou doen. Volgens Chris Havermans spreken we nu al 2 jaar over het parkeren en zijn we nog niets opgeschoten.
Arjen van Dijk vraagt zichzelf af wat we nu eigenlijk willen. Jennette van Groessen vraagt naar het standpunt van de Gemeente. Marcel Willemse geeft aan dat de verkeersveiligheid een zaak van de gemeente is. De heer Paulissen geeft aan dat hij ‘s avonds de situatie heeft beoordeeld en dat de verkeersveiligheid niet in het geding is. Er zijn in Oosterhout straten waar het verkeersonveiliger is dan de Houtse Heuvel.
De heer Willemse geeft aan dat het college besloten heeft om witte strepen te trekken om de situatie duidelijker te maken. Hij doet een klemmend beroep op de VVE om een meter naar achteren te gaan met de palen. Er moet wel een horizon en perspectief zijn naar een oplossing.
Piet Joosen schetst namens de VVE het historisch verhaal en geeft aan dat er in de LWGDH-vergaderingen al vanaf 2009 gesprekken zijn m.b.t. dit onderwerp. Piet geeft tevens aan dat de VVE al een concessie van 1,5 meter heeft gedaan. Hij vindt het vervelend dat de LWGDH neigt naar een ander standpunt.
Johan van Es vraagt zich af waarom de gemeente van Den Hout een Beschermd Dorpsgezicht heeft gemaakt maar niet bereid is om grond aan te kopen voor een parkeeroplossing.
Met klem wordt aan de VVE gevraagd om de palen 2 meter achteruit te plaatsen.
Ad Strack doet namens het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep een klemmend beroep op de VVE om niet in de eerste plaats een eigen strategie te volgen, maar samen met de Leefbaarheidswerkgroep op te trekken. De weg daarnaar toe moet in samenwerking met alle belanghebbende worden afgelegd en niet eenzijdig door de VVE woeden opgelegd. Dit standpunt wordt door de wethouder bekrachtigd: zo zou het moeten gaan.
Piet Joosen geeft aan daar nu geen uitspraak over te doen. Hij zal het voorleggen aan het bestuur en aan de ledenvergadering van januari.
Afgesproken wordt wel om samen de knelpunten in kaart te brengen en een gemeenschappelijk plan te maken met Gemeente- VVE- Ondernemers en de LWGDH.

Rondvraag en sluiting

Twan Damen vraagt om een visuele versmalling ter plaatse van de Houtse Heuvel.
Corné vraagt: of er een extra vergadering van de LWGDH kan komen nadat de jaarvergadering van de VVE medio januari heeft plaats gevonden.

Twan sluit de vergadering om 23.05 uur.