Leefbaarheidswerkgroep 2013-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2013/03/18

Leefbaarheidswerkgroep 2013-1

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering op 18 maart 2013 is als volgt:.
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 10 december 2012
3. Ingekomen post / Uitgaande post
4. Kascontrole 2012 en financieel jaaroverzicht
5. Bestuurssamenstelling
6. Project: Opknappen Hespelaar en aanpassen kruising met Stelvenseweg
7. Stand van zaken iDOP-projecten

Pauze

8. Punten voor het wethoudersoverleg van 2 april a.s.
9. Parkeren Houtse Heuvel

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 18 maart 2013 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van: Ben Geutjes, Els Tilburgs, Jan Kusters, Sjef Bogers, Frans van Groesen, en Anton van Meel.

Verslag van de vergadering van 10 december 2012

Er zijn geen opmerkingen.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

  • Brief gemeente met raadsbesluit: Notitie uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2012
  • Brief gemeente met raadsvoorstel: Herziening bestemmingsplan De Contreie 2012
  • Mail van de Dorpsraad Dorst waarin zij aangeven te stoppen met haar activiteiten
  • Mail van de gemeente over armoede in de kleine kernen.

Uitgaande post:

Geen uitgaande brieven

Kascontrole 2012 en financieel jaaroverzicht

Maria Willemse en Adri Huijbregts hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden.
De kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Maria Willemse en Laura Berende.

Bestuurssamenstelling

Volgens het rooster van aftreden moeten Karel Mullaert en Frans van der Schriek aftreden.
Karel stelt zich herkiesbaar, Frans heeft te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn.
De voorzitter bedankt Frans voor de jarenlange inzet. Karel wordt herbenoemd. Er is nu 1 vacature in het bestuur. Het bestuur gaat op zoek naar een kandidaat. Uiteraard staat het een ieder vrij om zich te melden indien zij/hij geïnteresseerd is.

Project: Opknappen Hespelaar en aanpassen kruising met de Stelvenseweg.

Twan van den Heijkant geeft aan dat de LWGDH en enkele omwonenden een voorlopig ontwerp van de kruising hebben gezien. Daarop was aangegeven dat het fietspad achter Hespelaar 8 verwijderd zou worden en fietsers alleen via de kruising kunnen gaan. Enkele mensen gaven aan dit geen goed idee te vinden, maar anderen zijn daarvan juist voorstander. Daarop is afgesproken dat aan de Fietsersbond een onafhankelijk advies gevraagd wordt. Wim Karels is namens de Fietsersbond aanwezig om te horen hoe de vergadering er tegenaan kijkt waarop Twan Damen aan Wim Karels vraagt wat het advies van de Fietsersbond zal zijn. Wim Karels geeft aan dat de Fietsersbond het fietspad achter de woning gehandhaafd wil hebben. Wim Karels maakt van de gelegenheid gebruik om handtekeningen te verzamelen voor een fietsers oversteek plaats aan de rechterzijde van de Burgemeester Huijbregts Schiedonlaan voor een oeversteek met de nieuw aan te leggen Bovensteweg richting industrieterrein Weststad.

Stand van zaken iDOP-projecten

Voortgang uitbreiding Den Brink

Het plan ligt nu bij de welstand, het bestek wordt gemaakt. Als beide zaken geregeld zijn en de bouwvergunning is verleend, kunnen aannemers aangeschreven worden. Er zijn voldoende vrijwilligers die willen mee werken om het project te doen slagen.
Op een vraag uit de zaal of er ook aannemers uit Den Hout bij zijn geeft Marieke van Berkel als antwoord dat de aannemer wel moet willen samenwerken met vrijwilligers.

Voortgang haalbaarheid Wozoco

Het bestuur van de LWGDH is samen met Thuisvester aan het onderzoeken of een Wozoco incl. parkeerterrein aan de Houtse Heuvel 2 mogelijk is. Op dit moment is er een gat in de opzet van een paar ton euro’s.
De vraag aan de vergadering was: moet in het plan uitgegaan worden van 12 koopappartementen of 6 koop- en 6 huurappartementen. De vergadering kiest voor 6 koop- en 6 huurappartementen.
Het tekort in de exploitatie opzet is daarmee 450.000 euro.
Het bestuur is nu op zoek naar mogelijkheden om het gat te dichten. Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn of het project haalbaar is.

PAUZE

Punten voor het wethoudersoverleg op 2 april a.s.

Door de vergadering worden de volgende punten aangedragen voor het wethouders overleg:
Burgerparticipatie - rollen dorpsraden - hoe wordt de legitimiteit gewaarborgd van de dorpsraden?, iDop-projecten Wozoco en dorpshuis, Subsidie provincie voor bouwen Wozoco, Parkeren Houtse Heuvel, Hespelaar kruising en Asfalteren Ter Aalst, Houtse Heuvel is snelheidscontrole mogelijk, Vrachelsestraat / kruising met Contreie is onoverzichtelijk, Hoe zit het met de zandtransporten bij de sportvelden in de Contreie, Wanneer start de aanleg van de ecologische verbindingszone Contreie noord, Is er al een besluit genomen over de rotonde de Bromtol?, Plan Key Het bestuur zal de punten op de agenda ter bespreking met de wethouders zetten zetten.

Parkeren Houtse Heuvel

Ad Strack van Schijndel schetst in het kort wat in de laatste ledenvergadering afgesproken is. De VVE zou in de jaarvergadering van januari hun standpunt opnieuw voorleggen aan de leden. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het standpunt. Dat betekent dat de afscheiding niet naar achteren verplaatst zal worden. Ad geeft aan dat hij heeft geconstateerd dat er 2 kampen zijn. Ad oppert dat een uitspraak van de rijdende rechter rust in het dorp zou kunnen brengen.
Corné Kuijpers vraagt naar de argumenten van de VVE. Piet Joosen, voorzitter van de VVE geeft aan dat de VVE een brief naar de LWGDH gestuurd heeft met daarin de argumenten. Ad Strack van Schijndel leest de brief voor:

Geacht bestuur van de LWG, Zoals aangegeven in de LWG vergadering van december 2012 is in de jaarvergadering 2013 van de Vereniging van Eigenaren van de Houtse Heuvel gesproken over de inrichting van de Houtse Heuvel. Vertrekpunt daarbij is de visie van de vereniging. Binnen deze visie is geen ruimte voor structureel parkeren op de Houtse Heuvel. In onze jaarvergadering zijn de ontwikkelingen in 2012 benoemd (inclusief meningen / standpunten van gemeente en LWG) en is daarna het volgende besluit goedgekeurd door de vergadering:
De visie en het doel blijft een groene Houtse Heuvel zonder structureel parkeren. De huidige inrichting van de Houtse Heuvel wordt als tussenoplossing gehandhaafd in 2013. Het inrichten van een goede parkeervoorziening is en blijft de verantwoordelijkheid van gemeente en de gelegenheden die gasten ontvangen. Het bestuur van de VvEHH zal andere betrokken partijen blijven motiveren en ondersteunen om elders permanente parkeervoorzieningen te realiseren. Als de gemeente in 2013 de situatie niet meer als verkeersveilig beoordeeld zal dit in het overleg met gemeente en LWG besproken worden. In de jaarvergadering van 2014 wordt dit onderwerp opnieuw op de agenda geplaatst".

Volgens Ad zijn er 2 opties: optie-1 is opnieuw in overleg gaan met de VVE en de andere partijen en op zoek gaan naar andere parkeermogelijkheden, en optie-2 het probleem voorleggen aan de rijdende rechter.
Arjen van Dijk stelt voor om ook de oude lijn van 1-richting verkeer rond de Houtse Heuvel weer in de mogelijkheden mee te nemen. Jekele Raukema stelt voor om ook weer de mogelijkheid van 30 km/uur weer te onderzoeken. Walter Bongers stelt voor om het onderwerp van de agenda te halen want gezien de huidige discussies en het standpunt van de VVE komen we ook niet verder. Dit wordt door de vergadering beaamd en komt als zodanig niet meer terug als item bij de LWGDH-vergaderingen.

Rondvraag en sluiting

Harm Rutten geeft aan dat a.s. donderdagavond een buurtpreventie bijeenkomst in het dorpshuis is naar aanleiding van een aantal inbraken in het dorp.
Piet van Leijsen vraagt of er iets bekend is over de vorm van de Rotonde De Bromtol. Jekele Raukema geeft aan dat er nog niets bekend is.
Koos van Arendonk vraagt of er nog rente inkomsten zijn op de iDop rekening. Ad Strack geeft aan dat er binnen 1 week een aparte rekening wordt geopend bij de RABO-bank.

Twan sluit de vergadering om 22.40 uur.