Leefbaarheidswerkgroep 2013-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2013/09/09

Leefbaarheidswerkgroep 2013-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering op 9 september 2013 is als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 10 juni 2013
3. Ingekomen post / Uitgaande post
4. Kruising Hespelaar
5. Zorg in Den Hout
6. Stand van zaken iDOP-projecten
7. Punten voor het wethouders overleg op 28 oktober 2013
8. Rondvraag en sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 9 september 2013 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededelingen

Ad opent de vergadering om 20.10 uur. Twan komt 10 minuten later
Er zijn afmeldingen van: Ben Geutjes, Harm Rutten, Piet Joosen, Corry van Dongen, Jan Pheninckx, Corné Kuijpers, Mieke van Arendonk, Laura Berende, Maria Willemse, Kees de Jong, Bibi Schuurs en Louis Vermijs. Karel Mullaert komt later.
Arjen stelt voor om na agendapunt-3 een agendapunt toe te voegen tw 3a. ontwikkelingen rotonde De Bromtol. De vergadering gaat akkoord.

Verslag van de vergadering van 10 juni 2013

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

  • Brief van de gemeente mbt kruising Hespelaar/Stelvenseweg.
  • Brief van het bestuur van het dorpshuis Den Brink dat Houtse Heuvel-30 te huur of te koop is.
  • Brief van de gemeente dat de raadsstukken niet meer verstrekt worden. De raadsstukken zijn nu via http://ris.oosterhout.nl zijn op te vragen.
  • Brief van de gemeente mbt de burendag op 20, 21 of 22 september.
  • Mail van Twan van den Heijkant over een project “Groen en Doen”. Op te vragen via http://www.groenendoen.nl
  • Mail van de gemeente over een nieuwe verkeersstudie mbt de rotonde De Bromtol.

Uitgaande post:

Brief naar gemeente inspraak voorontwerp buitengebied 2013.

3a. Rotonde de Bromtol

Dit ingelaste agendapunt gaat over bijeenkomst van 5 september 2013 bij de Rabobank.
Namens de LWGDH gaan Jekele Raukema en Frans van der Schriek naar deze bijeenkomst.
Jekele geeft in het kort aan dat bureau “Kragten” een nieuw onderzoek gaat doen om de rotonde te vergroten. De verkeerstellingen worden opnieuw gedaan maar bij de presentatie werd gelijk al aangegeven dat de aansluiting Hespelaar maar moest verdwijnen. Men wil graag een rotonde met 4 aansluitingen en geen 5 aansluitingen zoals thans wel het geval is. Er ontstaat in de vergadering veel discussie over de fietspaden rond de rotonde. Wim Karelse pleit voor een fietstunnel voor de fietsers, Ad Eland geeft aan dat een fiets fly over een optie kan zijn.
De vergadering geeft aan dat de aansluiting Hespelaar moet blijven.
We geven Jekele nog mee dat door B&W is aangegeven dat bij de discussie over de kruising Hespelaar is toegezegd om ook het fietsverkeer over de Hespelaar en Haasdijk mee te nemen.
De volgende bijeenkomst is 21 oktober.

Kruising Hespelaar/Stelvenseweg

Er is een brief van de gemeente binnengekomen waarin aangegeven is dat het ontwerp van de kruising blijft gehandhaafd. Er komt een plateau, de voorrangssituatie wordt opgeheven en de maximum snelheid op de Stelvenseweg wordt tot de nog te plaatsen gemeente portalen verlaagd naar 60 km/uur. Tevens komen op dit gedeelte van de Stelvenseweg fietssuggestiestroken.
De “oude ”wegfietsdoorsteek blijft gehandhaafd. Hier worden geen of andere voorzieningen getroffen.
Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor oktober.

Zorg in Den Hout

Arjen van Dijk schetst in het kort de overgang van de AWBZ naar de WMO en gemeente. Ook geeft hij een beeld van wat dat betekent voor mensen die zorg nodig hebben en wat het kan betekenen voor de inwoners van Den Hout. De LWGDH heeft een werkgroep in het leven geroepen en een aantal mensen gevraagd om uit te zoeken hoe we dat in Den Hout kunnen op pakken. De werkgroep bestaat uit Arjen van Dijk, Adriëtte van Dongen, Rob Eijsinger, Ad Strack van Schijndel en Arjen Jongevos. De werkgroep heeft voor dat onderzoek ondersteuning gevraagd bij de provincie Noord Brabant.
Het onderzoek gaat zich richten op: wat hebben wij al in Den Hout, waar hebben wij in de toekomst behoefte aan in Den Hout. Ergens eind dit jaar komen een 4-tal info avonden.

Stand van zaken iDOP-projecten

Twan geeft aan dat het bestuur besloten heeft om te stoppen met het project WoZoCo en daaraan gerelateerd een openbare parkeervoorziening om de parkeerdruk rond de Houtse Heuvel te verminderen. Het bestuur van de LWGDH had toegezegd om voor de zomervakantie een besluit te nemen over het wel of niet doorgaan van de WoZoCo om de iDop-gelden voor Den Hout veilig te stellen.
Marieke van Berkel geeft aan dat het Dorpshuis inmiddels een aannemer heeft voor de uitvoering van de plannen aan het dorpshuis. Zij zegt verheugd te zijn met de extra 75.000 euro voor de door-ontwikkeling van het dorpshuis. Hierdoor kunnen ze met het extra geld een invalide ingang maken bij en rond het woonhuis.
De geplande oplevering van de werkzaamheden is week 48.

Agendapunten voor het wethoudersoverleg op 28 oktober 2013

Twan vraagt de vergadering om punten voor het aanstaande wethoudersoverleg aan te leveren.
We hebben al de volgende items:

  • Komt “Oosterhout Live” ook mee naar het sportpark “De Contreie”?
  • Wanneer wordt de doorsteek van de Contreie naar de Herstraat opgeheven?
  • Nieuwe energie zuinige lampen aan de Dordrechtseweg
  • Zorg in Den Hout

Rondvraag en sluiting

Ad Eland vraagt naar aanleiding van een artikel in dagblad BNDe Stem over Plan Key of de LWGDH overleg heeft gehad met het gemeentehuis en of de wethouder.
Twan geeft aan dat de LWGDH inderdaad aan tafel heeft gezeten met de wethouder en de ontwikkelaars van het plan Key. Er is daarna afgesproken dat er alleen mededelingen over de procedure gedaan zullen worden maar dat er inhoudelijk niets over de plannen gecommuniceerd zal worden. De LWGDH was dan ook zeer verbaasd dat er enkele dagen later toch een inhoudelijk stuk in de krant stond.
Wat de LWGDH wel kan zeggen, is dat voor de herfstvakantie de officiële procedure gestart gaat worden met een bouwplan voor het perceel Vrachelsestraat/Molenakker.
Koos Arendonk geeft aan dat hij een nieuwbouwplan voor Den Hout een goede zaak vindt.

Wim Karels vraagt aandacht voor de kruising Vrachelsestraat/Bronstijd. Voor de fietser is het onduidelijk hoe er overgestoken moet worden. Is het mogelijk om met enkele lijnen aan te geven hoe er over gestoken moet worden? Twan zal de vraag via Bibi Schuurs doorspelen naar het gemeentehuis.

Christ Havermans geeft aan dat er stoeptegels losliggen op de hoek van het Ruiterspoor/Hoge Akker.
Twan zal de klacht doorgegeven via de website: meldpunt openbare ruimte.

Jekele Raukema geeft aan dat aan de Dordrechtseweg nieuwe energie zuinige lantaarnpalen zijn geplaatst. De nieuwe verlichting geeft nu meer donkere plekken langs de Dordrechtseweg. Waarschijnlijk staan de lantaarnpalen voor de nieuwe verlichting te ver uit elkaar.
Twan geeft aan dat we dit item zullen bespreken tijdens het wethouders overleg.

Marieke van Berkel vraagt of er mbt het onderzoek naar zorg in Den Hout kontakt is geweest met het gemeentehuis.
Arjen geeft aan dat dit nog niet is gebeurd en zegt toe dit zo spoedig mogelijk te doen.

Els Tilburgs vraagt wat de LWGDH kan doen om het sluiten van de kerk tegen te gaan.
Twan geeft aan dat er een initiatiefgroep vanuit de kerk/parochie is die zich met de sluiting bezig houdt. De LWGDH wil zich daarin voorlopig niet mengen en initiatief en de verantwoordelijkheid bij de groep laten.
We kunnen wel een oproep via ons email bestand wegsturen om de enquête zo snel mogelijk in te vullen en op te sturen.

Twan sluit de vergadering om 21.50 uur.