Leefbaarheidswerkgroep 2013-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2013/12/09

Leefbaarheidswerkgroep 2013-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering op 9 december 2013 is als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 9 september 2013
3. Ingekomen post / Uitgaande post
4. Stand van zaken iDOP-projecten
5. Plan Key
6. Uit het wethouders overleg van 6 november 2013
7. Rondvraag

Pauze

8. Zorg in Den Hout. Presentatie Anja van de Westelaken van bureau ZET.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 9 december 2013 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Opening:

Twan opent de vergadering om 20.05 uur. Er zijn afmeldingen van: Miranda van Bragt, Harm Rutten, Piet Joosen, Corry van Dongen, Corné Kuijpers, Mieke van Arendonk, Jekele Raukema, Frans van der Schriek, Wim Karels, Frans van Groesen en Arnold van Hout.

Mededelingen:

Jekele Raukema en Frans van der Schriek zijn niet aanwezig in verband met een bijeenkomst over de rotonde “De Bromtol’. Zaterdag 14 december 2013 is er een officiële handeling in verband met het hoogste punt van sportpark “De Contreie”. Iedereen is welkom.

Verslag van de vergadering van 9 september 2013

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

 • Brief gemeente: Subsidie voor LWGDH 2014 toegekend.
 • Brief gemeente: Bestemmingsplan Buitengebied Den Hout eind januari gereed
 • Brief nieuwjaarscafe voor bijdrage. Bestuur heeft een bijdrage net als voorafgaande jaren toegezegd
 • Notulen van de bijeenkomst mbt de rotonde “De Bromtol” No-1 en No-2.
 • Brief gemeente: Aanvraag Wozoco gelden overheveling naar project dorpshuis is goedgekeurd.
 • Brief provincie: bevestiging aanvraag Dorpen Derby. Inmiddels is ons plan niet in de prijzen gevallen.
 • Ontvangstbericht van Stichting Dorpsfeest Den Hout, aanvraag donatie voor skatebaan.

Uitgaande post:

 • Brief naar gemeente: inspraak Concept Structuurvisie.
 • Brief naar provincie: aanvraag subsidie Dorpen Derby
 • Brief naar gemeente: Verzoek overheveling iDOP gelden van Wozoco-project naar Dorpshuis

Stand van zaken iDOP-projecten

Marieke van Berkel geeft aan dat de werkzaamheden welke door de aannemer verricht zijn voorspoedig verlopen. Aanstaande vrijdag zullen de werkzaamheden opgeleverd worden. Ook zijn de werkzaamheden tot nu toe binnen budget, een prima prestatie. Wel komt er nu nog een drukke tijd voor de vrijwilligers om de afwerking op tijd, dat is voor 5 januari, af te ronden. Op 5 januari is de officiële in gebruik name. De opening zal door wethouder Janse gebeuren.

Plan Key

Wijzigingen in het nu gepresenteerde plan Key zijn marginaal t.o.v. het eerdere ontwerp. De LWGDH heeft dan ook dezelfde bezwaren ingebracht als 2 jaar geleden. In het plan staan nog steeds 11 woningen getekend. Ad Eland geeft aan dat niemand tegen bebouwing is op dat stuk terrein. Wel is er een probleem met de intensiteit van de bebouwing. Ad had gehoopt dat er was geluisterd naar de inbreng van de omwonenden en is dan ook zeer teleurgesteld. Het bouwvolume is te groot en geeft daarom veel bijkomende problemen en mensen zullen daarvan op termijn nadelen ondervinden. De vergadering geeft wel aan dat men graag woningen naar Den Hout ziet komen.

Uit het wethoudersoverleg van 6 november 2013

Het is niet uit te sluiten dat ”Oosterhout Live” naar het nieuwe sportpark De Contreie zal komen. Er zijn alternatieven maar er is nog geen definitieve keus gemaakt.
Uit het potje ”klein onderhoud wegenbudget” zal het trottoir aan de Vrachelsestraat worden verlengd ter hoogte van de woningen van Verhoef en van Leijsen.

Rondvraag

Johan van Es geeft aan dat de afwatering van de Achterstraat niet in orde is.
Twan geeft aan dat dit gemeld kan worden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente.
Laura Berende geeft aan dat de nieuwe LED verlichting aan het Ruiterspoor geen succes is.
Twan geeft aan dat dit bij de gemeente bekend is.
Marieke van Berkel geeft aan dat de Dordrechtseweg er momenteel niet uitziet. De bermen zijn kapot gereden door de omleidingsroute tijdens het opknappen van de Hespelaar.
Twan geeft aan dat dit gemeld kan worden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente.
Johan van Es geeft aan dat de verlichting aan de Houtsesteeg onvoldoende is en aanpassing behoeft.

PAUZE

Zorg in Den Hout

Twan introduceert Anja van de Westelaken van bureau ZET. Zij begeleidt de werkgroep Zorg. Anja heeft als opdracht:

 1. Inventariseren wat we in Den Hout al hebben op het gebied van zorg in de ruimste zin.
 2. Aan welke vormen van zorg hebben we in de toekomst behoefte.
 3. Hoe gaan we in de toekomst de zorg in Den Hout veilig stellen.

Anja geeft aan dat zorg in dit geval een te eng begrip is. Het gaat om 3 zaken: welzijn, wonen en zorg. Het onderzoek van Anja heeft uitgewezen dat Den Hout al een participatie samenleving is. Er is al heel veel geregeld en georganiseerd (Den Hout is goud). De vraag is hoe gaan we zorgen dat dit in de toekomst zo blijft. De zaal geeft aan: Als je zorg nodig hebt dan graag iemand van buiten. Voor een praatje liever iemand vanuit het dorp. Wie je krijgt is ook afhankelijk van het type zorg.
De werkgroep en Anja van de Westelaken gaan verder aan de slag en zullen in de vergadering van 10 maart 2014 verslag doen van de vorderingen.
Twan bedankt Anja voor haar presentatie en inspanningen tot op heden.

Twan sluit de vergadering om 22.10 uur.