Leefbaarheidswerkgroep 2015-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2015/09/14

Leefbaarheidswerkgroep 2015-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 14 september 2015 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 15 juni 2015
 3. Ingekomen post / Uitgaande post.
 4. Toelichting bouwplannen Den Hout
 5. Afsluiting Herstraat
 6. Hoe nu verder met De Bromtol
 7. Promotie Den Hout
 8. Rondvraag

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 14 september 2015 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 7 december 2015

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn afmeldingen van Marja van Gils, Karel Mullaert, Jan Kusters, Christ van Ginneken, Ad Strack van Schijndel, Maarten van Empel, Jan Verhoeven, Ad Eland, Arjen van Dijk, Lex Fenstra, Piet van Leijsen, Els Tilburgs en Riet Don.

Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.

Verslag van de vergadering van 15 juni 2015

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.


Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Brief gemeente mbt Besluit gemeenteraad plan Key.
 • 3 reacties op het besluit gemeente mbt De Bromtol.
 • 2 maal verzoek voor Idop-bijdrage.
 • Voorstel afsluiting Herweg.
 • Brief Henk Kamp mbt Onderzoek 380 KV rapport Deltares
 • Brief B en W; reactie op rapport Deltares

Uitgaande post

 • Brief met bezwaar naar Raad van State mbt bestemmingsplan Key.
 • Brief met bezwaar naar Raad van State mbt hogere geluidswaarden plan Key

Toelichting bouwplannen Den Hout

Twan van de Heijkant geeft een toelichting op de ontwikkelingen mbt bouwplannen op het perceel Houtse Heuvel 2. Er is een ontwikkelaar die woningen wil ontwikkelen voor de doelgroep zoals in het Idop omschreven is, nl starters en ouderen. Er is een gesprek met de gemeente geweest op te kijken of de gemeente er aan wil mee werken.
De gemeente heeft aangegeven te willen meedenken in die richting maar geeft aan niet direct te willen meewerken i.v.m. het beschermd dorpsgezicht. Er zal in eerste instantie met de monumenten commissie gesproken moeten worden die die het plan wil beoordelen.
We wachten het proces verder af.

Afsluiting Herstraat

Twan van den Heijkant geeft aan wat de aanleiding is voor de afsluiting. In het eindplaatje van De Contreie is aangegeven dat er geen autoverkeer mogelijk is tussen De Contreie en Den Hout c/q de Herstraat. De afgelopen tijd zijn er veel klachten binnen gekomen van sluipverkeer door de Herstraat. De oorzaak ligt voor een deel in het afsluiten van de Vrachelsestraat/Heiligerweg in verband met werkzaamheden. Er heeft een gesprek met de gemeente plaats gevonden met als resultaat dat er een autosluis gemaakt zal worden in de Herstraat.
Omwonenden zullen later geïnformeerd worden.

Hoe nu verder met De Bromtol

De Leefbaarheidswerkgroep heeft in de vakantie periode geprobeerd een overleg op te starten met de Fietsersbond en de werkgevers van Weststad om te komen tot een gedragen oplossing voor het aanpassing van De Bromtol.
Helaas wilden de werkgevers daaraan niet meewerken. De Fietsersbond Oosterhout en de Leefbaarheidswerkgroep hebben wel overleg met elkaar gehad en hebben gezamenlijk een voorstel naar het gemeentehuis gestuurd. Uitgangspunt blijft: De Stelvenseweg moet open blijven.
Op 22 september zal er bijeenkomst zijn met alle betrokkenen om te komen tot een gezamenlijk plan welke mogelijkheden verder onderzocht moeten en kunnen worden.

Promotie Den Hout

Het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep komt met het voorstel om een flyer te maken van Den Hout met als doel promotie van de basisschool De Achthoek en alle verenigingen van Den Hout.
Het is de bedoeling om deze folder in De Contreie te gaan bezorgen.

Rondvraag

Kees de Graauw vraagt naar de stand van zaken m.b.t. glasvezel naar Den Hout. Arjen Jongevos geeft aan dat de werkgroep in gesprek is met de firma MABIB die de buitengebieden van Den Hout van glasvezelkabel wil voorzien. De provincie moet echter een besluit nemen ten aanzien van de subsidies en gunning.


Twan bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.00 uur.