Www.denhout.eu/Dorpsvergadering 6 juli 2020

Uit Dorpsbelang Den Hout
Versie door Ad Strack van Schijndel (overleg | bijdragen) op 9 sep 2021 om 08:35
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Mededelingen bestuur
 4. Discussieavonden Omgevingsvisie
 5. werkgroep dorpsvisie en beschermd dorpsgezicht
 6. Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Bouw
 7. Werkgroep Infra en Verkeer
 8. Werkgroep Sociaal Welzijn
 9. Werkgroep Communicatie
 10. Rondvraag

Verslag

(Concept) Notulen Dorpsvergadering Dorpsbelang Den Hout

Datum:          maandag 06-07-2020

Locatie:         Familie Verhoef – Moerstraat

Aanwezig:


Monique Flipsen, Piet van Meel en Thea Hoeks, Cees Rops, Timothy de Rijk, Toine Damen, Jos Verhoef, Hannie Broekhoven en John Sips, Adrie Huijbregts, Christ Havermans, Jan Gommers en Jolinda Toebak,

Berrith Diepstraten, Bart Halters, Ron van Mook, Kees de Graauw, Toon van Arendonk, Martin Verstraaten, Ina Rhee, Mieke Rhee en Fons Doorson, Twan van den Heijkant, Jan Vermeulen, Bert van Son, Jan Kusters, Jeroen America, Anton Knipscheer, Christ van Ginneken, Wil Roelen, Ben Geutjens, Anton van Meel, Joan van Es, Henk van Ginneken, Koen Plompen, Kees de Jongh, Willem van Es, onbekend, Marja en Minus van Gils, Kees van Leijsen, Jacqueline en Wim de Leeuw, Berthi Plasman, Koos van Arendonk, Edwin Knipscheer, Karel en Will Mullaert, Jeannette van Gils, Cees Joosen, Linda Verstraaten, Britte Vermeulen, Desiree Langenberg, Kees de Leeuw, Peter Bastiaansen, Riekie Jaspers, Ad van den Biggelaar en Frits Verhoef


Bestuur aanwezig: Patrick de Rooij – voorzitter, Jan Vermunt, Wilco Dekker, Remco Buskens

Notulen:                   Laura Berende, Nancy de Jong

Afgemeld:                Wim van Oosterhout


Opening

Gelegenheids-voorzitter Patrick de Rooij opent de vergadering om 20:04 uur. Hij verontschuldigt Wim van Oosterhout, voorzitter van Dorpsbelang die vanavond verhinderd is. Patrick stelt zich voor. Dank voor de gastvrijheid van Fam Verhoef, en fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen na de Corona uitbraak. Een presentielijst mag helaas niet van hand tot hand, dus noteren de notulisten ieders naam. Er zijn geen ingekomen stukken, alle correspondentie van Dorpsbelang is te vinden op de website www.denhout.eu of wordt vanavond besproken bij de werkgroep-presentaties.

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering d.d. 09 december 2019 worden vastgesteld, met de volgende opmerkingen:

  1. Op pagina 11 – onder punt 10, eerste alinea, wordt gesproken over budget voor woningbouwlocaties. Hier staat “in Den Hout, Dorst en Oosteind’, maar het moet zijn “in Den Hout en Oosteind” (Hannie Broekhoven).
  2. Op pagina 9 – onder punt 8, eerste alinea, wordt gesproken over “inkomsten van de werkgroep”, maar het moet zijn “inkomsten van de vereniging” (Laura Berende)Mededelingen bestuur


Voorafgaand aan deze dorpsvergadering heeft er een bespreking plaatsgevonden met de voorzitters van de verschillende werkgroepen en is de inhoud voorbereid. Dorpsbelang in deze nieuwe structuur draait nu een half jaar. Het is wennen en er zijn zeker verbeterpunten, daar wordt aan gewerkt. Christ Havermans vraagt of er nog specifieke “problemen” uit de werkgroepen naar voren zijn gekomen. Hij slaat daarmee een goede brug naar het volgende punt.Discussieavonden Omgevingsvisie


De afgelopen twee weken hebben diverse bestuurs- en werkgroep leden de inspraakavonden omgevingsvisie digitaal bijgewoond.


Ad van den Biggelaar, werkgroep dorpsvisie en beschermd dorpsgezicht neemt het woord. De voorbereidingstijd was kort, waardoor er enigszins op achterstand is begonnen, maar de bedoeling is zoveel mogelijk informatie uit Den Hout over de verschillende thema`s terug te geven aan de gemeente. Het plan is om uiteindelijk tot een eigen dorpsvisie te komen, een modernere versie van het iDOP, een versie van de omgevingsvisie specifiek voor Den Hout. Daarom doet Ad een beroep op iedereen, om zoveel mogelijk informatie en input te delen. De omgevingsvisie gaat inclusief alle opmerkingen in september naar de raad. Het streven is om aan het eind van dit jaar onze eigen dorpsvisie klaar te hebben. Twan van den Heijkant geeft aan dat er wettelijk gezien geen noodzaak is om de omgevingsvisie nu al vast te stellen, de invoering van de omgevingswet zou pas op 1 januari 2021 zijn maar is uitgesteld, en daarna is er nog ruim de tijd om de visie vast te stellen.

Minus van Gils vraagt of Oosterhout wacht op de visie van Den Hout, antwoord is dat er een uitstelaanvraag de deur uit gaat, Hannie Broekhoven geeft aan dat ook de kamer de wet heeft uitgesteld, en adviseert om bij het uitstelverzoek de gemeenteraad in CC te zetten. Christ Havermans vraagt wat zo`n omgevingsvisie nu eigenlijk inhoudt. Ad legt uit dat dit het bestemmingsplan gaat vervangen en dat er dus in wordt vastgelegd wat we wel en niet willen in Den Hout, het stuk heeft een wettelijke basis in tegenstelling tot het iDOP. Twan van den Heijkant adviseert om een expert mee te laten denken, Patrick geeft aan dat er al contacten lopen met de provincie, maar vraagt Twan ook om belangrijke contacten te delen.


Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Bouw

Werkgroep Ruimtelijke ordening en bouw: woordvoerder Ron v Mook.

Eind 2019 is de werkgroep begonnen met gesprekken met gemeente, en de enquête woningbouwbehoefte. De enquête had een hele mooie respons, ruim 50 mensen gaven aan interesse te hebben in een nieuwbouwwoning in Den Hout. Deze uitslag is (anoniem) gedeeld met de gemeente. Uit de enquête blijkt de woningbouwbehoefte evenredig verdeeld te zijn, 1/3 starters, 1/3 middensegment 1/3 senioren. Gekozen is om voorlopig voor starters en seniorenwoningen te gaan. De meest voor de hand liggende locatie op het moment is het huidige voetbalterrein. Voetbalvereniging Irene `58 wil dan graag verhuizen naar de locatie van het trainingsveld.

In overleg met de gemeente worden als bouwlocatie ook andere locaties bekeken, zoals bijvoorbeeld Houtse Heuvel 2. De werkgroep neemt het standpunt in om geen nieuwbouwwijk of VINEX-locatie te willen worden, maar enkel voor Houtse behoefte te willen bouwen.

De mogelijkheden voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) worden bekeken. Samen met een bevriende deskundige is het idee ontstaan om één CPO te vormen voor Den Hout. Voordeel daarvan is dat de regie in eigen hand blijft. Eind augustus volgt hierover een afspraak met de wethouder.

De tennisvereniging wil graag uitbreiden met een derde baan en extra jeu de boules banen plus parkeergelegenheid. Dit heeft verder niks met verplaatsing van de voetbalvereniging of met woningbouw te maken. Plannen zijn om voorjaar 2021 de baan op te leveren.

De werkgroep RO en Bouw vraagt versterking. Jan van Dommelen is helaas gestopt, Jeroen America vervangt hem nu. Er is een concept bouwstrategie opgesteld door Jeroen en Berrith Diepstraten, deze ligt bij het bestuur en komt daarna terug in de dorpsvergadering. Deze strategie wordt onderdeel van de totale dorpsvisie.

Hannie Broekhoven informeert of er ook de mogelijkheid voor premantelzorgwoningen is opgenomen. Daardoor zouden er meer woningen vrij kunnen komen. Ron geeft aan dat de focus nu op starters ligt, maar dat doorstroom zeker ook is meegenomen in de bouwstrategie. Ron vraagt Hannie om hem te voorzien van de informatie, dan kan de werkgroep bekijken of het interessant is voor Den Hout.

Jan Kusters spreekt de zorg uit over het speelparkje gelegen naast het voetbalveld. Dat is een drukbezochte plek, kinderen spelen daar veel. Ron geeft aan dat het zeker de bedoeling is die plek te behouden. Ook vraagt Jan of het de bedoeling is dat alle woningen in CPO gebouwd gaan worden, maar daar kan Ron nu nog geen antwoord op geven. De kern is: niet bouwen voor een projectontwikkelaar, maar voor Den Hout.

Christ Havermans vraagt hoe het zit met Houtse Heuvel 2. De werkgroep gaat binnenkort met Zwaluwe Bouw om tafel om dat te bespreken.

Ben Geutjes vraagt of het nieuwbouwplan Key in de bouwvisie past. Ron geeft aan dat het nu te laat is om daar iets van te vinden. Ben geeft ook aan dat de uitslag van de enquête verrassend is, er is behoefte aan vrijstaande nieuwbouwwoningen terwijl deze woningen van plan Key toch lang te koop hebben gestaan.

Volgende vergadering volgt een update over deze lopende zaken.


Werkgroep Infra en Verkeer

Werkgroep verkeer: woordvoerder Riekie Jaspers

De werkgroep is veel door de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van de Bromtolrotonde. Tijdens de werkzaamheden komt er een bypass en de rotonde blijft bereikbaar. Tijdens één weekend wordt het verkeer omgeleid via Den Hout. Sluipverkeer wordt gemonitord, en zo nodig worden maatregelen getroffen.

Project Vrachelsestraat: daar is veel om te doen. Met name klachten over geluidsoverlast, vanwege te hard rijden. Namens de bewoners van het 1e stuk heeft Wim Mulder een brief naar de gemeente geschreven. Als reactie daarop zijn de betonblokken geplaatst. Riekie Jaspers heeft alle bewoners die verder van de straat af wonen gebeld of gesproken, ook zij ondervinden last. Alle reacties zijn doorgezet naar de gemeente en op basis daarvan komen er aanpassingen op het plan op de tekentafel. Tijdelijk zijn nu de blokken versmald zodat fietsers eromheen kunnen. Op 16 juli gaat de werkgroep weer naar het gemeentehuis om de nieuwe tekeningen te bekijken. De werkgroep vraagt of bewoners zijn die mee willen kijken voordat er akkoord wordt gegeven op de tekening. Gemeente had het graag voor de bouwvak afgehandeld maar dat is niet haalbaar.

Twan vraagt om alle betrokkenen van het ontwerp destijds opnieuw uit te nodigen en te betrekken bij de aanpassingen. In ieder geval ZLTP en de fietsersbond vragen naar hun visie m.b.t. huidige inrichting en nut/noodzaak tot aanpassingen.

Karel Mullaert gaat de groep verlaten, Desiree Langenberg en Britte Vermeulen gaan de werkgroep versterken.

Dorpsbelang heeft een visie op de Bergsebaan ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. Visie: geen vrij liggend fietspad, op dit moment is het goed. Geen groen slopen, en zonde om 150.000 euro uit te geven voor onderzoek. Beter kan dat geld worden besteed aan maatregelen op het steeds drukker wordende Ruiterspoor. In de Teams meeting die recentelijk heeft plaatsgevonden over de omgevingsvisie gaf de ambtenaar zelf ook aan dat Ruiterspoor een betere besteding van het geld zou zijn.

In de vergadering heerst de angst dat wanneer er een vrij liggend fietspad ligt langs de Bergsebaan, deze weg zo vriendelijk wordt dat het doortrekken als Westelijke rondweg gemakkelijk wordt. Wim de Leeuw vraagt zich af waarom we er nu over praten, de weg is immers net nieuw aangelegd. Dat initiatief komt van de gemeente niet van Dorpsbelang, gemeente heeft het plan van het fietspad pas achteraf bedacht. De vergadering keurt de visie op de Bergsebaan goed, en bestuur gaat zorgen dat deze brief bij de gemeente terecht komt.

John Sips adviseert om richting gemeente Breda ook contacten te leggen, Breda legt druk op Oosterhout om de verkeersdruk op te lossen in de hoek Oosterhout/Breda. Werkgroep gaat hier werk van maken.

Jan Kusters vraagt zich af of de 30km zone van de Vrachelsestraat niet kan worden doorgetrokken naar de Houtse Heuvel. Riekie geeft aan dat er toezegging is om de zone door te trekken tot de school. De Houtse Heuvel is volgens het mobiliteitsplan binnen nu en vijf jaar aan de beurt voor vernieuwing.

Monique Flipsen geeft aan als bestuurslid van ZLTO niks af te weten van de bespreking over de Vrachelsestraat op 16 juli. En vraagt of er ook rekening gehouden wordt met landbouwverkeer. Ze wil graag overleg.

Karel M zegt: landbouwverkeer kan er doorheen als de snelheid wordt aanpast.

Toon van Arendonk: wordt er ook aan de Achterstraat gedacht, die straat is de sluiproute als de Vrachelsestraat niet prettig rijdt? Ook voor de Achterstraat geldt dat het op de agenda staat voor tussen nu en vijf jaar. John Sips adviseert om gezamenlijk naar gemeente op te trekken, er zijn verschillende belangen: fietsers, bewoners, bestuurders van landbouwverkeer en anders word je tegen elkaar uitgespeeld.


Werkgroep Sociaal Welzijn

Werkgroep Sociaal welzijn: woordvoerder Nancy de Jong geeft aan dat de werkgroep tijdens de Corona periode aansluiting heeft gezocht met Den Brink, KBO en de basisschool. Op basis daarvan hebben een aantal acties plaatsgevonden zoals kinderen van de Achthoek hebben kaartjes gestuurd naar Houtse ouderen.

Verder is er een oproep uitgezet waarin hulp werd aangeboden bij bijvoorbeeld boodschappen doen, of gewoon voor een praatje. Daaruit is maar 1 melding voortgekomen. Den Hout bleek dus erg zelfredzaam.


Werkgroep Communicatie

Werkgroep Communicatie: Berrith Diepstraten geeft aan dat ze de afgelopen periode erg druk zijn geweest met de nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo is er met dank aan vormgever Anne Marie Rasenberg.

Momenteel werken ze o.a. aan de nieuwe website, wat een soort Wikipedia achtige database over Den Hout moet worden. Will Mullaert gaat de groep verlaten, Nancy de Jong springt bij waar nodig.

Patrick benadrukt dat er al veel werk is verzet.

Rondvraag:


Ben Geutjes: vraagt namens de Buurtpreventie Den Hout of het geld van die club ondergebracht kan worden bij Dorpsbelang. Remco, penningmeester Dorpsbelang, geeft aan dat dat geen probleem is, ze spreken samen af.

Jan Gommers: Aan de Schransmansdreef staat een grote uitbreiding van een kippenbedrijf gepland, een zogenaamde Megastal. Neemt Dorpsbelang nog een standpunt in hierover? De omgevingsdialoog is nauwelijks gevoerd. Jan geeft aan 200 mtr van de uitbreiding te wonen en de plannen uit het Dorpsblad moest vernemen. Ron van Mook van de werkgroep RO geeft aan zich nog niet in de uitbreiding te hebben verdiept, ook bestuur heeft dat niet gedaan. Zij gaan dat alsnog doen, en als blijkt dat dit iets is wat het hele dorp aangaat dan pakt Dorpsbelang het zeker op, wordt vervolgd. Meerdere leden spreken hun zorg uit in de vergadering in navolging van Jan. Met name ook over verkeer.  Verzocht wordt om de initiatiefnemers uitbreiding pluimveehouderij Schransmansdreef uit te nodigen voor een presi van hun plan en parallel daaraan een algemene zienswijze in te sturen om te vragen een betere omgevingsdialoog te doorlopen.

Twan Damen: Vinden wij iets van het plan om windmolens te plaatsen in de Oranjepolder? Het is wel iets waar een deel van Den Hout ook op uitkijkt. In Oosterhout is er weinig draagvlak voor, dus de plannen zullen opnieuw naar de tekentafel moeten. Hoe volgen we dat?

Antwoord: het is besproken bij het bezoek aan B&W.

Wilco Dekker geeft aan dat vanuit de Omgevingsvisie er ook gesproken wordt over zonnepaneelparken.

Ook hier geldt weer dat Dorpsbelang graag hoort of dit een onderwerp is waar aandacht aan moet worden besteed.

Jeroen geeft aan dat Dorpsbelang in de discussies rondom de omgevingsvisie aangeeft geen zonneweides of windmolens te willen.

Frits Verhoef merkt op dat we allemaal groene energie willen maar niemand wil een windmolen- of zonnepark in zijn achtertuin. Maar uiteindelijk moet het toch ergens vandaan komen.


Remco Buskens: de jaarrekening 2019 is klaar. Wie kan controle komen doen? Monique Flipsen en Minus van Gils melden zich aan.


Oproep: wil je iets toevoegen en je zit niet bij een werkgroep dan ben je van harte welkom.Patrick sluit om 21.45 uur de vergadering af. Met dank aan de familie Verhoef voor de gastvrije ontvangst. Helaas is er geen drankje achteraf om Corona-contact te vermijden.