Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2014-4: verschil tussen versies

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Migratie heeft de pagina Test.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2014-4 hernoemd naar Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2014-4 zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
Regel 21: Regel 21:
 
#Rondvraag<br />
 
#Rondvraag<br />
 
#Sluiting
 
#Sluiting
|Verslag=
+
|Verslag=Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout. <br />
[[Leefbaarheidswerkgroep 2014-4/Verslag|Verslag van de vergadering van 8 december 2014]]
+
Gehouden op maandag 8 december 2014 in het dorpshuis Den Brink.<br />
 +
''Vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2015''<br />
 +
==Opening en mededelingen==
 +
Twan opent de vergadering om 20.05 uur.<br />
 +
Er zijn afmeldingen van Louis Vermijs, Walter Bongers, Riet Don, Mieke van Arendonk, Cor van Dongen, Harm Rutten, Maarten van Empel, Jekele Raukema, Bert Bodelier, Karel Mullaert en Henk van Ginneken.<br />
 +
 
 +
Mededelingen:<br />
 +
Er zijn geen mededelingen.<br />
 +
 
 +
==Verslag van de vergadering van 8 september 2014==
 +
Christ Havermans vraagt naar de resultaten van het overleg met B en W.<br />
 +
Twan geeft aan dat dit terugkomt bij agendapunt 5.<br />
 +
Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.<br />
 +
 
 +
==Ingekomen post en uitgaande post==
 +
====Ingekomen post====
 +
*Brief gemeente, de procedure mbt Plan Key.
 +
*Brief gemeente, ontvangst bewijs zienswijze Plan Key van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
 +
*Notulen van de bijeenkomst over de Geurverordening op het gemeentehuis.
 +
*Notulen van de workshop over De Bromtol.
 +
*Brief gemeente, inventarisatie draagvlak voor een koepelorganisatie veiligheid.
 +
*Brief gemeente, uitstel besluit over De Bromtol.
 +
====Uitgaande post====
 +
*Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Plan Key.
 +
*Zienswijze vaststelling hogere geluidswaarden tbv Plan Key.
 +
 
 +
==Update website [http://www.denhout.eu www.denhout.eu]==
 +
Ad Strack van Schijndel en Laura Berende zijn bezig om de website van Den Hout bij de tijd te brengen. De verslagen van de Leefbaarheidswerkgroep zijn nu digitaal beschikbaar en er zullen verbindingen gemaakt worden met andere verenigingen.
 +
 
 +
==Verslag van het bezoek aan het college==
 +
Twan geeft aan dat er gesproken is over de volgende punten:<br />
 +
*Zaken die in het coalitie akkoord staan en betrekking hebben op Den Hout.
 +
*Een nieuwe sportnota. (wat betekend dit voor Irene’58.
 +
*Waarom moet de brandweerkazerne verbouwd worden?
 +
*Stand van zaken mbt De Bromtol.
 +
*[[Breedband Den Hout|Een glasvezel project in Den Hout]].
 +
*Buurtbeheer & budget.
 +
*Hard rijden door de Herstraat.
 +
*Afsluiting Koestraat.
 +
*Gebruik sportkantine De Contreie als buurthuis.
 +
*Wat verder ter tafel komt.
 +
Zie voor het hele verslag [[Wethoudersoverleg 20141104/|Verslag bespreking tussen Leefbaarheidswerkgroep Den Hout en wethouders op 4 november 2014]]<br />
 +
Naar aanleiding van het punt over "Gebruik sportkantine De Contreie als buurthuis" van het verslag geeft Marieke van Berkel aan dat er een gesprek plaats gaat vinden tussen het bestuur van het dorpshuis en het bestuur van VVO.<br />
 +
Vragen zijn: eerst sportkantine nu een soort buurthuis, is het bestemmingsplan gewijzigd?<br />
 +
Mogen ze tot 24.00 uur open zijn?. Hebben ze een horecavergunning? Mag er alles wat ook in een cafe mag? Moet er zaalhuur betaald worden?  Met andere woorden: Is er sprake van oneerlijke concurrentie?<br />
 +
 
 +
==Ontwikkelingen mbt De Bromtol==
 +
Maarten Verhoef opent de discussie naar aanleiding van de brief van 20 november 2014 van de gemeente m.b.t. “Stand van zaken verkeersonderzoek rotonde bromtol”.<br />
 +
De gemeente geeft aan dat er een aanvullend onderzoek zal komen ivm ontwikkelingen bij het verkeersknooppunt Hooipolder bij de A-27. Hierbij zullen de gevolgen voor de doorstroming op de A-59 in kaart worden gebracht.<br />
 +
Er volgt een levendige discussie.<br />
 +
Wim Karels geeft aan dat de fietsersbond kontakt heeft opgenomen met Rijkswaterstaat om een aantal modellen door te nemen.<br />
 +
Ben Geutjes geeft aan dat de buurtbus ook nadeel zal hebben als de afslag naar de Stelvenseweg afgesloten zal worden.
 +
Vanuit de ZLTO is Nick Buijks aanwezig. Hij pleit voor een gezamenlijk optrekken van de ZLTO, de fietsersbond, de buurtbus en de Leefbaarheidswerkgroep.<br />
 +
Afgesproken wordt dat de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout een brief maakt naar de gemeente Drimmelen over ons standpunt mbt tot de rotonde De Bromtol.<br />
 +
 
 +
==Breedband Den Hout==
 +
Arjen geeft aan dat er een werkgroep in oprichting is die zal proberen om glasvezelkabel naar, met name, de buitengebieden aan te leggen. De provincie Brabant heeft hiervoor een pot geld gereserveerd. <br />
 +
Voorlopig gaat de werkgroep eerst onderzoeken of er voldoende belangstelling is en zal de werkgroep een businessplan opstellen om te kijken of het voor Den Hout haalbaar is.<br />
 +
 
 +
==Evaluatie wijkzuster==
 +
Arjen geeft aan dat er een klankbordgroep is, bestaande uit Rob Eijsinger, Betsy van Gageldonk, Piet van Leijsen, Arjen Jongevos en Daisy van Gils (gemeente Oosterhout).<br />
 +
De klankbordgroep heeft gesproken met Alie van der Plaat, de wijkzuster, hoe het tot nog toe gaat.<br />
 +
Alie geeft aan dat het voelt als een warm bad. De wijkzuster is in Den Hout goed ontvangen en ze heeft al kennis gemaakt met een heleboel mensen en organisaties. Momenteel is ze voornamelijk bezig met het voorbereiden voor de start op 1 januari 2015. Ook is Alie nog bezig met extra scholing.<br />
 +
Alie geeft aan dat ze zich momenteel eerst concentreert op ouderen. Ook zal ze zich met de jeugdzorg bezig gaan houden.<br />
 +
Daisy geeft aan dat de gemeente bezig is om klantondersteuners in te huren van MEE. Deze mensen kunnen op verzoek aanwezig zijn bij de keukentafelgesprekken.<br />
 +
We spreken af dat een volgend gesprek zal zijn in mei 2015 plaats vindt.<br />
 +
 
 +
==Rondvraag==
 +
Christ Havermans vraagt waarom de ontwikkelingen bij de put van Caron niet op de agenda staan.<br />
 +
Twan geeft aan dat de bouwvergunning al verleend is en het bestuur  geen reden heeft om tegen het plan te zijn. Wel zal het bestuur een zienswijze insturen over de  verkeersontwikkelingen op die plek.<br />
 +
Jos Verhoef vraagt naar de ontwikkelingen mbt de 380kV langs de A-59.<br />
 +
Arjen geeft aan dat hij al bij een aantal bijeenkomsten is geweest en aangegeven heeft dat Den Hout niet blij zal zijn als Trace van de 380kV langs de A-59 op Den Houts grondgebied zou komen.<br />
 +
Toin Damen vraagt of er niets aan de geluidshinder van de A-59 kan worden gedaan.<br />
 +
Twan v/d Heijkant geeft aan dat hij Toine zal informeren op welke wijze hij kan reageren richting Rijkswaterstaat.<br />
 +
Ella Smout vraagt of er wat aan de verlichting van de tennisbanen van Den Hout kan worden gedaan.<br />
 +
Ben Geutjes, bestuurslid van de Tennisvereniging, zal dit item in het bestuur aan de orde stellen.<br />
 +
<br />
 +
De ledenvergaderingen in 2015 zijn op: 9 maart, 15 juni, 14 september en op 7 december.<br />
 +
<br />
 +
Twan sluit de vergadering om 22.10 uur.
 +
 
 
}}
 
}}

Huidige versie van 11 dec 2020 om 00:22