Leefbaarheidswerkgroep 2017-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2017/03/20

Leefbaarheidswerkgroep 2017-1

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 20 maart 2017 is als volgt:
Leefbaarheidswerkgroep

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 12 december 2016
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Kascontrole 2016 en financieel jaaroverzicht
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Bergsebaan
 7. Bezoek aan het college ivm evaluatie Idop
 8. Rondvraag


Pauze


20.45 uur Voorlichting aanleg en uitvoeringsfase glasvezel aansluiting door MABIB.
Indien u buurtgenoten kent die geïnteresseerd zijn en in aanmerking willen komen voor glasvezel, verzoeken wij u deze avond aan hun kenbaar te maken. Dit is namelijk het moment om alles te weten te komen omtrent dit project. Verspreid dit item dus, per mail of mondeling, onder uw buren!

Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Twan van den Heijkant en Henk van Ginneken aftreedbaar. Twan en Henk hebben te kennen gegeven zich wederom beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode.
Er is nog steeds een vacature. Kandidaten mogen zich melden bij de secretaris.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 20 maart 2017 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2017

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn afmeldingen van Jan Kusters, Walter Bongers, Henk van Ginneken, Martin v/d Zee, Anton van Meel, Minus van Gils, Sjef Bogers, Louis Vermijs, Ruud van der Tak, Albert v/d Boogaard, Riet Don, Harm Rutten, Rob Eijsinger en Cees Smits.

Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.

Verslag van de vergadering van 12 december 2016

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Bedankbrief van het dorpsblad voor de donatie.
 • Brief van gemeente mbt Besluit kredietvotatie rotonde Bromtol.
 • Laatste subsidie nieuws
 • Jaaroverzicht fietsersbond.
 • Uitnodiging Dorpshuis voor de jaarvergadering.

Uitgaande post

Geen

Kascontrole 2016 en financieel jaaroverzicht

Koos van Arendonk en Maria Willemse hebben de stukken van 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. Een compliment voor de penningmeester. Tevens is besloten om dit jaar wederom geen contributie te heffen. Wel wordt de suggestie meegegeven om geld aan houtse initiatieven te doneren in lijn met het eerder doorlopen iDOP-traject. Vanuit het bestuur wordt dit gesteund met dien verstande dat verzoeken vanuit projecten/initiatieven/verenigingen zelf worden ingestuurd richting het bestuur van de LWGDH.
De kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Marieke van Berkel en Maria Willemse.

Bestuurssamenstelling

Volgens het rooster van aftreden zijn Twan van den Heijkant en Henk van Ginneken aftreedbaar.
Beide hebben aangegeven zich voor een nieuwe periode beschikbaar te stellen. De vergadering stemt hiermee in. Er is nog steeds een vacature. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze vacature.

Onderhoud Bergsebaan

Arjen Jongevos en Henk van Ginneken zijn bij de gemeente geweest voor uitleg van de onderhoudswerkzaamheden aan de Bergsebaan. De kaderstellende randvoorwaarden zijn veiligheid en financiële ruimte. Vanaf de brug bij Ter Aalst tot aan De Meerberg zal de weg van nieuw asfalt worden voorzien. De weg zal verder worden verbreed naar 6.5 meter en zal aan beide zijden voorzien worden van een fietspad van 170 cm breed. Ook zullen snelheidsremmende maatregelen worden genomen d.m.v. 8 verhoogde plateaus zodat de snelheid niet hoger zal zijn dan 60 km/h. Wel zullen er 87 bomen gekapt moeten worden om het breder wegprofiel mogelijk te maken. Er komen geen lantaarnpalen. Wel zullen de verhoogde plateaus voorzien worden van reflectie stenen. De uitvoering is gepland voor mei en zal ongeveer 2 maanden duren.
De direct omwonenden vragen zich af wanneer er een bewonersbrief komt en hoe de omleidingsroute aangegeven gaat worden. Arjen zal dit met de gemeente opnemen.

Bezoek aan het college ivm evaluatie I-dop

Het college heeft de Leefbaarheidswerkgroep uitgenodigd om stand van zaken mbt het Idop te bespreken. De vergadering geeft aan dat het issue “sluipverkeer” door Den Hout ter sprake moet komen.

Rondvraag

Christ Havermans vraagt wanneer er TV uitzendingen komen van de raadsvergaderingen.
Ad Strack van Schijndel geeft aan dat dit inmiddels gestart is.

Sluiting

Sluiting Twan sluit de vergadering om 20.35 uur.