Leefbaarheidswerkgroep 2016-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2016/06/13

Leefbaarheidswerkgroep 2016-2

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 13 juni 2016 is als volgt:
Leefbaarheidswerkgroep

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 21 maart 2016
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Kascontrole 2015 en financieel jaaroverzicht
 5. Nabespreken de Bromtol
 6. Breedband Den Hout
 7. Plan Houtse Heuvel-2
 8. Rondvraag

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 13 juni 2016 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 5 september 2016

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.06 uur.
Er zijn afmeldingen van Jan Kusters, Walter Bongers, Ad Strack van Schijndel, Henk van Ginneken, Harm Rutten, Mieke van Arendonk, Marieke van Berkel en Piet van Leijsen.
Laura Berende komt later.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen

Verslag van de vergadering van 21 maart 2016

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Rekening van de KleineKernenKrant voor de abonnementen.
 • Uitspraak Raad van State mbt bestemmingsplan Key
 • Uitspraak Raad van State mbt hogere geluidswaarden plan Key
 • Bewonersbrief mbt plan de Contreie
 • Rapport mbt rotonde de Bromtol van C.Jonker

Uitgaande post

 • Brief naar gemeente mbt bushaltes in Den Hout
 • Brief naar gemeente met herinnering aan brief voor de bushaltes in Den Hout
 • Brief naar de gemeenteraad mbt de besluitvorming over rotonde de Bromtol
 • Brief naar het college mbt nota Verbindend Bestuur.

Kascontrole 2015 en financieel jaaroverzicht

Christ Havermans en Koos van Arendonk hebben de stukken van Ad Strack van Schijndel gecontroleerd en in goede staat gevonden. Het voorstel is om de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering is akkoord en applaudisseert instemmend.
Voor volgend jaar hebben Koos van Arendonk en Maria Willemse zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole commissie.
De vergadering stemt hiermee in.

Nabespreken rotonde de Bromtol.

Twan van den Heijkant geeft in het kort aan wat het bestuur allemaal gedaan heeft om te voorkomen dat de Stelvenseweg afgesloten gaat worden van de rotonde de Bromtol. De vergadering is zeer ontevreden over het besluit van de gemeenteraad mede omdat er alternatieven zijn om de Stelvenseweg open te houden. Het bestuur krijgt waardering voor de pogingen om draagvlak te zoeken voor de alternatieven. Jammer dat het niet gelukt is. De vergadering geeft toestemming om naar aanleiding van dit besluit gemeente Oosterhout een signaal te geven dat besluitvorming op een dergelijke wijze niet wordt gewaardeerd wegens het ontbreken van draagvlak gedurende het klankbordwerkgroeptraject en het niet luisteren naar de participatievoorstellen en alternatieven ingebracht door diverse betrokkenen en belanghebbenden. De vergadering besluit om een brief daarover naar de commissaris van de Koning te sturen.

Breedband Den Hout

Arjen Jongevos geeft aan dat de werkgroep de afgelopen maand weer een gesprek gehad heeft met Mabib. Bij de ledenvergadering van Leefbaarheidswerkgroep van 5 september a.s. zal Mabib aangeven wat de kosten per deelnemer zijn en welke providers gekozen kunnen worden. Mabib heeft aangegeven dat bij een deelname van 70% of meer er een korting van 250 euro zal zijn op de eenmalige aansluitkosten. In de uitgave van het dorpsblad Den Hout van 27 juli komt een oproep voor de bewoners van het buitengebied Den Hout om naar de vergadering te komen voor informatie en het stellen van vragen.

Plan Houtse Heuvel 2

Arjen Jongevos geeft in het kort de stand van zaken door. Het plan wacht op de definitieve goedkeuring van de monumenten commissie. Als die binnen is, zal er een initiatief voorstel gemaakt worden wat naar de gemeente Oosterhout gaat voorafgaand aan de definitieve bouwaanvraag.

Rondvraag

Ad Eland vraagt wanneer hij planschade kan declareren ivm plan Key.
Twan geeft aan dat een verzoek om planschade kan worden ingediend nadat het bestemmingsplan of projectbesluit waarop de schade betrekking heeft onherroepelijk is. Voorts dient een verzoek om planschade binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden te worden ingediend anders is de schadeclaim verjaard.

Sluiting

Twan sluit de vergadering om 21.30 uur.