Leefbaarheidswerkgroep 2008-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2008/12/08

Leefbaarheidswerkgroep 2008-4

Agenda

Verslag

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

Notulen

Gehouden op maandag 8 december 2008 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededelingen

Opening

Twan zal de komende vergaderingen leiden totdat invulling is gegeven aan de vacante functie van voorzitter. Hij opent de vergadering om 20.05 uur en heet een ieder welkom.

De volgende mensen hebben zich afgemeld: Cor van Dongen, Sible Westendorp, Elly Rutten, Martien Verstraten Piet van Leijsen.

Mededelingen

Er zijn 2 mensen van de Dorpsraad Dorst aanwezig die graag een vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout willen bijwonen..

Verslag van de vergadering van 8 september 2008

Het verslag wordt goedgekeurd.

Ingekomen en verzonden post

Ingekomen post

  • Antwoord gemeente over “Verkeersveiligheid fietsers”
  • Antwoord gemeente mbt “Geluidsoverlast A-59”
  • Antwoord gemeente mbt “Lichthinder Wesstad”
  • Antwoord gemeente mbt “Lichthinder Bromtol”
  • Begroting gemeente in het kort 2009
  • Brief Dorpshuis mbt “Opruimen meubilair”

Alle binnengekomen stukken van de provincie liggen op de leestafel in het dorpshuis.

Bestemmingsplan Den Hout

Twan geeft aan dat de provincie de bezwaren van de Leefbaarheidswerkgroep ongegrond heeft verklaard. De Leefbaarheidswerkgroep zou nog in bezwaar kunnen gaan tegen de bestemming aan de Vrachelsestraat-Molenakker. Na enige discussie besluit de vergadering om niet in beroep te gaan bij de Raad van State.

Maarten van Empel geeft aan dat de Vereniging van Eigenaren van de Houtse Heuvel wel in beroep gaat en wel op het punt van “Parkeren op de Houtse Heuvel”.

Beschermd Dorpgezicht

Ad geeft aan dat ondanks het mooie fotoboek wat gemaakt is over ons dorp, het niet geholpen heeft om een uitbreiding van het Beschermd Dorpsgezicht te krijgen. We zijn niet-ontvankelijk verklaard.

De vergadering legt zich neer bij het oordeel.

Aanpassen Statuten Leefbaarheidswerkgroep

Twan geeft aan dat Arjen inmiddels bij de notaris is geweest. Arjen heeft de afgelopen week een concept tekst ontvangen. Deze tekst wordt door de ledenvergadering van een kleine aanpassing voorzien die hieronder verwoord is.

DOEL Artikel 2 lid 1 luidt nu:

De vereniging heeft ten doel:
Den Hout als kerkdorp beter leefbaar te maken en te houden. 

Voorstel is om het te veranderen in:

De vereniging heeft ten doel:
Het behartigen van de belangen van haar leden terzake hun woonomgeving in de ruimste zin des woords, 
waaronder uitdrukkelijk begrepen geluidshinder, aangelegenheden in het kader van de Wet milieuhinder 
en de komende Wabo-regeling, bescherming Monumenten, stedenbouwkundige (WRO) en verkeerstechnische zaken, 
recreatie en ontspanning, zorg en zorgvoorzieningen, alles voor zover het betreft het dorp Den Hout en omgeving. 

Er wordt gevraagd of wij nu niet het werk voor de gemeente doen. Twan geeft aan dat de notulen de verantwoordelijkheid van de vereniging is.

Mocht er op korte termijn nog een kwestie voor de rechter aankomen, dan zou een handtekeningen lijst ter ondersteuning kunnen dienen.

Suggestie vanuit de vergadering is om de concept tekst per e-mail naar de leden te sturen voor commentaar. Dit zal worden gedaan. De vergadering stemt in met de aanpassing.

Plaatsen Snelheids Informatie Display

Vanuit de gemeente is aangegeven dat een SID aangekocht zal worden. Aan de Leefbaarheidswerkgroep is gevraagd of wij kunnen aangeven waar eventueel een SID geplaatst kan worden.

Vanuit de vergadering komen onderstaande vier voorstellen: Aan het Ruiterspoor, aan de Hespelaar ter hoogte van huisnummer 2, Vrachelsestraat tegenover huisnummer 65, Vrachelsestraat ter hoogte van huisnummer 35.

Vraag vanuit de zaal, zijn de resultaten ook te meten? Wat wordt er gemeten? Worden nog meer SID’s aangeschaft?

De vragen zullen aan de gemeente worden doorgestuurd.

Ideeën bespreken Dorpen Derby

Oproep om ideeën in te sturen voor de Dorpenderby. De ideeën moeten voor 1 januari 2009 ingediend worden.

Waarschijnlijk zullen vanuit Den Hout een drietal ideeën ingestuurd worden.

PAUZE

Integraal Dorpsontwikkelingsplan

Arjen geeft aan dat het maken van een IDOP definitief doorgaat. De subsidie van de provincie is toegezegd. Inmiddels heeft Arjen kontakt gehad met Stichting Zet. Stichting Zet gaat voor alle 3 de kerkdorpen helpen bij het opzetten en maken van het IDOP.

Begin januari zal Zet kontakt met de Leefbaarhiedswerkgroep opnemen om te bespreken hoe het één en ander vorm geven gaat worden. De personen, die de begeleiding en ondersteuning gaan bieden, zijn inmiddels bekend.

Het is inmiddels voor alle Houtenaren mogelijk om zich bij het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout aan te melden om in welke vorm dan ook een bijdrage te willen leveren voor het opstellen van het IDOP.

Voorstel vergaderdata 2009

De voorzitter geeft aan dat de eerst volgende vergaderingen in 2009 zijn vastgesteld op 2 maart, 8 juni, 14 september en 7 december 2009.

Vanuit de vergadering zijn geen opmerkingen.

Rondvraag en sluiting

  • Ad Strack van Schijndel geeft aan, dat het inmiddels mogelijk is om op @DenHout.eu een E-mail adres aan te maken. Mensen die dat willen kunnen zich opgeven bij Ad.
  • Johan van Es geeft aan dat het slootmaaisel wel erg lang aan de kant van de weg blijft liggen. Twan geeft aan dat je dat kan opgeven bij Meldpunt Openbare ruimte 489999 of per mail: [mailto:Meldpunt.openbareruimte@oosterhout.nl