Leefbaarheidswerkgroep 2009-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2009/09/14

Leefbaarheidswerkgroep 2009-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 2 maart 2009
  3. Ingekomen post
  4. Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan
  5. Rondvraag en sluiting
  6. Presentatie Heemkundekring

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.

Gehouden op maandag 14 september 2009 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededelingen

Opening

Ad opent de vergadering om 20.06 uur en heet een ieder welkom.

De volgende mensen hebben zich afgemeld: Twan van den Heijkant, Frans van der Schriek, Albert van de Boogaard en Lex Fenstra.

Mededelingen

Het projectenboek Zuiderwaterlinie is in concept uit. In dit boek komt de Houtse Linie er wat sober vanaf. Arjen zal kontakt opnemen met de projectleider voor wat meet erkenning.

Er zijn verder geen mededelingen

Verslag van de vergadering van 2 maart 2009??

Naar aanleiding van het afsluiten van het Koestraatje is staatsbosbeheer bezig met het plaatsen van de afzethekken zodanig dat de koetsjes er langs kunnen. Voor wat betreft het niet meer openbaar maken van het Koestraatje, hebben wij nog geen reactie gehad van de gemeente. Arjen gaat erachter aan.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Ingekomen en verzonden post

Ingekomen post

  • Brief van de gemeente over de maatschappelijke stages. Het bestuur geeft aan dat het geen invulling kan geven aan een stageplaats
  • Kopie van de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de uitspraak; Parkeren Houtse Heuvel.

Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan

Er is enige discussie over de twee verslagen van de dorpsgesprekken. Arjen geeft aan dat hij aan Kamieke van de Riet, van bureau Zet, uitdrukkelijk heeft gevraagd of beide verslagen onderdeel zijn van de wensen vanuit het dorp. Kamieke heeft duidelijk aangegeven dat beide verslagen naar de gemeente zijn, dat de wensen van beide verslagen verwerkt zijn in een computermodel (spreadsheet) en daar besproken worden in een gemeentelijke werkgroep. Als de gemeentelijke werkgroep zijn mening heeft gegeven over de wensen vanuit het dorp, waarschijnlijk eind november, zal de projectgroep vanuit het dorp en bureau Zet als eerste de resultaten te zien krijgen. Vanuit de vergadering komt de vraag of de spreadsheet niet op de website gezet kan worden, zodat iedereen kan zien welke vragen en wensen naar de gemeente zijn gegaan. Arjen zal dit met Kamieke bespreken maar geeft aan dat bureau Zet dat waarschijnlijk niet prettig zal vinden.

Rondvraag en sluiting

In verband met het bezoek van de Heemkundekring is de rondvraag naar voren gehaald. Karel Mullaert vraagt wanneer het Snelheids Informatie Display geplaatst gaat worden in Den Hout. Arjen zal dit navragen Antwoord van de gemeente: Den Hout komt op de lijst zeker voor en staat op de planning voor begin 2010. De lijst is niet gebaseerd op ‘belangrijkheid’, maar gewoon op suggesties vanuit buurtverenigingen, net zoals bij jullie. Momenteel staan ze op de Burg. van Oerslaan.

PAUZE

Presentatie Heemkundekring

Paul van Dijk van de Heemkundekring “De Heerlijkheid” geeft aan dat de heemkundekring Oosterhout meer wil dan alleen kontakt met de buren t.w. Dorst, Oosteind en Den Hout. Heemkunde is eigenlijk geschiedenis. Daarom, zo geeft Paul aan, zou heemkunde leidend moeten zijn bij het opstellen van het IDOP. De heemkundekring is actief met b.v. tentoonstellingen en lezingen uit het verleden Ook doet de heemkundekring aan archief onderzoek.

Ook Ad houdt een inleiding vanuit de Leefbaarheidswerkgroep over wat heemkunde voor Den Hout zou kunnen betekenen. Het bestuur weet dat er op diverse plaatsen in Den Hout wel delen en stukken uit het verleden wordt bewaard. Ook is bekend dat er grote stukken van de geschiedenis van Den Hout wel bij mensen in het hoofd zit maar niet voor de toekomst is vastgelegd. Het bestuur zou het betreuren dat er stukken van de geschiedenis verloren zal gaan.

Gerard Kwantes vraagt naar de structuur van de vereniging. Paul van Dijk geeft aan dat de heemkundekring valt onder de overkoepelende organisatie van het Brabantse Heem. Er is dan ook regelmatig regio-overleg met andere gemeentes uit de omgeving.

Paul van Dijk vraagt vervolgens of er al heemkunde georganiseerd is in Den Hout. De vergadering geeft aan dat op diverse fronten zich wat activiteiten ontwikkelen, maar dat dit niet georganiseerd is. Op de vraag van Paul van Dijk wie vindt het interessant en wie eventueel wil helpen het in gang te zetten geeft Piet van Leijsen dat hij wel mee wil doen. Ook geeft Piet aan dat hij voldoende spullen heeft voor een klein museum, maar dat deze onvoldoende bekendheid heeft. Ook geeft Piet aan dat hij kontakt zal opnemen met 2 andere mensen om eventueel een start te maken Karel Mullaert geeft aan dat een stukje in het dorpsblad de interesse bij andere mensen kan opwekken. Koos van Arendonk vraagt of er interesse bij de gemeente is voor dit onderwerp. Paul geeft aan dat de heemkundekring een klein bedrag als sponsering krijgt.

De voorzitter bedankt Paul van Dijk voor zijn enthousiaste uiteenzetting en biedt een ieder een drankje aan namens de Leefbaarheidswerkgroep.

De voorzitter geeft aan dat de eerstvolgende vergadering op 7 december 2009 is.