Leefbaarheidswerkgroep 2010-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2010/03/22

Leefbaarheidswerkgroep 2010-1

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 7 december 2009
  3. Ingekomen post
  4. Bestemmingsplan “De Contreie”
  5. Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan
  6. Reconstructie Houtse Linie
  7. Kascontrole 2009 + besluit over subsidie
  8. Rondvraag en sluiting
  9. Presentatie Cock Gorissen over de geschiedenis van Den Hout

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 22 maart 2010 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.00 uur.
Corrie Snoeren en Arjen van Dijk hebben zich afgemeld voor de vergadering.
Twan geeft aan dat na de pauze er een uiteenzetting is van de geschiedenis van Den Hout door Cock Gorisse.

Verslag van de vergadering van 7 december 2009

Naar aanleiding van het verslag, is de Snelheids Informatie Display (SID) al geplaatst?
Twan geeft aan dat de SID sinds enkele dagen aan het Ruiterspoor aanwezig is. Ad geeft aan dat het nu al merkbaar is. Men rijdt langzamer.

Ingekomen post

De abonnementen op de Kleine Kernen Krant worden doorgenomen. Enkele abonnementen worden opgezegd, 1 abonnement komt erbij.
De nieuwe subsidieregeling voor Buurtzapbudget wordt besproken en uitgelegd. Deze regeling is voor locale sociale projecten.

Bestemmingsplan “De Contreie”

Twan geeft aan dat het bestemmingsplan De Contreie ter inzage ligt. Er is met onze laatste zienswijze/bezwaar niets gedaan. Er zijn voor Den Hout nog steeds 4 knelpunten, te weten: de 1 kilometer grens, de ecologische verbindingszone, van 700 naar 820 woningen en de hoogbouw van het appartement.
Vraag aan de vergadering hoe nu verder. Karel Mullaert geeft aan dat de ecologische verbindingszone toch wel als eerste aangelegd moet worden, immers afspraak is afspraak.
De vergadering geeft aan dat alle 4 de punten even belangrijk zijn. Twan geeft aan dat er nog maar 1 mogelijkheid is; beroep aantekenen bij de Raad van State. De vergadering geeft unaniem aan dar er bezwaar gemaakt moet worden bij de Raad van State.

Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan

De secretaris is de afgelopen week gebeld door de gemeente, Jennifer de Wijk, met de mededeling dat het college voorlopig geen tijd heeft om het IDOP te bekijken. Dat betekent dat de vorderingen mbt het bespreken van het IDOP door de projectgroep voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Het nieuwe college zal zich eerst in lezen om een oordeel te hebben over het IDOP. Ergens in mei zal er een bijeenkomst zijn met bureau Zet om de voortgang te bespreken.

Reconstructie Houtse Linie

Arjen schets de situatie en geeft aan waarom dit punt op de agenda staat. Vorig jaar heeft de Heemkundekring Made een lezing gegeven, door Cor Knoop, over de Houtse Linies. Op de vraag wat vindt u nu van de Linies, gaf Cor aan dat het onderhoud van de Linie ernstig te wensen overhoud. Het mooiste zou zijn als er 1 lunet en 1 randout in de oude staat terug gebracht zou worden. Dat betekent minder bomen en struiken en een betere begaanbaarheid. Inmiddels zijn er gesprekken met staatsbosbeheer geweest en die geven toe ook niet blij te zijn met de huidige situatie.
Jekele Raukema, Cor Knoop en Arjen Jongevos hebben met staatsbosbeheer een gesprek gehad hoe het een en ander ecologisch, cultureel historisch en toeristisch beter aangepakt zou kunnen worden.
Vraag aan de vergadering of met deze aanpak kan worden ingestemd en wie wil eventueel mee helpen met het onderzoeken van de plannen en zoeken naar subsidie.
Jekele Raukema, Arjen van Dijk, Frits Verhoef en Christ Havermans zijn bereid om mee te helpen.

Kascontrole 2009 + besluit over subsidie

De penningmeester geeft aan dat er 1000 euro extra in kas is in verband met het niet doorgaan van de nieuwjaarsreceptie afgelopen jaar. Volgend jaar krijgt de LHWG echter ook minder subsidie in verband met nieuwe regels vanuit het gemeentehuis.
De kascommissie heeft alles gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie treedt in zijn geheel af en is niet herkiesbaar.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Corrie van Dongen en Christ Havermans.
Kascommissie en penningmeester worden bedankt voor het goede werk.
De contributie blijft het komende jaar 0 euro.

Rondvraag en sluiting

Jekele vraagt of er voor de SID ook andere plaatsen dan het Ruiterspoor mogelijk zijn.
Twan geeft aan dat er ook andere lokaties mogelijk zijn.
Lex geeft aan dat het wegdek aan de Houtse Heuvel slecht is. Twan geeft aan dat er een brief naar de gemeente onderweg is. Martin van Straaten geeft aan dat de fietsoversteekplaats bij de Hespelaar gevaarlijk is. Twan zal een brief of mail naar de gemeente sturen.
Christ vraagt of Ben W niet een keer langs kunnen komen. Er is al een brief uit naar de gemeente, maar het wil niet echt lukken.

Sluiting van de vergadering om 21.30 uur.

PAUZE


Presentatie Cock Gorisse over de geschiedenis van Den Hout

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek “OOSTERHOUT niet van gisteren” heeft het bestuur Cock Gorisse gevraagd om vanavond specifiek de geschiedenis van Den Hout te komen vertellen. In een geanimeerde presentatie, waarin ook allerlei vragen konden worden gesteld, loopt Cock aan de hand van een dia presentatie door de geschiedenis van Den Hout. Via de oude steentijd, de bronstijd en de ijzertijd komen we al snel bij de Romeinen, waarna we al snel bij het gebied Vrachelen, Ter Aalst en Den Hout uitkomen. Het is een levendige avond die veel te snel voorbij is. Om 23.00 uur sluit de voorzitter de avond.

Voor de volgende vergadering is Cor Knoop van de heemkundekring Made uitgenodigd.

Cor zal een lezing houden over de Houtse Linies.