Leefbaarheidswerkgroep 2011-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2011/06/06

Leefbaarheidswerkgroep 2011-2

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 28 februari 2011
  3. Ingekomen post / Uitgaande post
  4. Verslag van het gesprek met de wethouders
  5. Opheffen bushalte en 1 richtingverkeer op de Houtse Heuvel
  6. Rondvraag
  7. Buurtpreventie
  8. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 6 juni 2011 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.10 uur.
Er zijn afmeldingen van: Corrie van Dongen, Arjen Jongevos, Gerard Kwantes, Cees de Grauw, Corné Kuipers, Jan Kusters en Bibi Schuurs.

Mevrouw Hoeks – van Meel meldt dat de gymclub Den Hout last ondervindt van de overgang van leden naar Oosterhout, omdat deze meer faciliteiten hebben en meer ondersteuning en professionele begeleiding krijgen. Dit punt graag bespreekbaar maken bij gemeente en Thuisvester.

Verslag van de vergadering van 28 februari 2011

Els Tilburgs was per abuis als Els van Tilburg in de notulen terechtgekomen. Bij deze rechtgezet. Verder geen opmerkingen.

Ingekomen en uitgaande post

De ingekomen post ligt op de leestafel van het dorpshuis.
Correspondentie met de gemeente over verschillende onderwerpen betreffende de leefbaarheid van Den Hout. Zie voor de inhoud het verslag van het gesprek met de wethouders.

Verslag van gesprek met de wethouders

Bij het gesprek waren aanwezig: Twan en Arjen.
De volgende onderwerpen zijn door onze vertegenwoordigers aan de orde gebracht. Over een aantal van deze onderwerpen is ook met de gemeente gecorrespondeerd.
• Sportpark Den Hout
Het college wil niet meedenken met de verplaatsing van Irene tot de Contreie is gerealiseerd en duidelijk is hoe het zit met de sportvoorzieningen daar. Wij zijn het niet eens met deze gang van zaken die de ontwikkeling van een belangrijk punt van het door de gemeenteraad vastgestelde IDOP in de weg staat.
• Plan Key
De wethouder heeft gezegd niets van de actuele stand van zaken te weten. Uit het geruchtencircuit is vernomen dat het perceel wordt gesplitst en dat er een raadsvoorstel komt voor de vergadering van oktober.
• Plan Jan Kusters
Wij hebben gereageerd op het plan. Niet om het te verhinderen, maar om te protesteren tegen het feit dat het plan niet in het IDOP was opgenomen, terwijl het toen al wel bekend was.
• Fietsroute Made – Hespelaar – Achterstraat – Vrachelsestraat
De hele route moet veiliger dan hij nu is.
• Burgerparticipatie en leefbaarheid
Het college was erg verrast over onze brief van 3 maart 2011 over burgerparticipatie en leefbaarheid en vond deze erg voorbarig. We gaan hier een volgende keer nader over in gesprek.
• Bezwaar tegen sloopvergunning Persephoné
College was niet blij met ons bezwaar. Het wil zo snel mogelijk verder met de ontwikkelingen die al concreet zijn. Over het laatste onderwerp is in de vergadering gestemd over de vraag of het bezwaar in stand moet worden gehouden. Een ruime meerderheid was hier inderdaad voor.

Opheffen bushalte Houtse Heuvel

Piet Joosen heeft toelichting gegeven bij het gesprek met de gemeente. De VVE steunt het opheffen van de bushalte. Piet van Leijsen geeft aan namens het KBO tegen het opheffen van de bushalte te zijn.
Een oplossing lijkt te zijn om de voorzieningen te verwijderen en de halte te handhaven. Dit zal worden voorgelegd aan de gemeente bij de volgende afspraak.

Parkeren Houtse Heuvel en éénrichtingsverkeer

Piet Joosen geeft toelichting bij het voorstel van de gemeente. Wat de VVE en de rest van Den Hout willen is een structurele oplossing, zoals de contouren daarvoor in het IDOP geschetst zijn. Het voorliggende voorstel is een tijdelijke oplossing.
In de discussie over de tijdelijke oplossing, het voorliggende voorstel, werden de volgende standpunten naar voren gebracht:

  • Heuvel oost is tegen (verwoord door Piet van Leijsen)
  • Het probleem moet worden gelegd bij de probleemhebbers. Zie het voorbeeld van het pannenkoekenhuis. Als die met het parkeerprobleem worden geconfronteerd, komen er vanzelf oplossingen.

Conclusie was dat de tijdelijke oplossing niets bijdraagt aan een structurele oplossing en daarom niet onze steun heeft.

Buurtpreventie

Wijkagent Erik van der Velden en Ronald Hofman van De Nachtwacht Dommelbergen geven toelichting over buurtpreventie.

Het komt er in het kort op neer dat je je ogen en oren goed de kost geeft als je de hond uitlaat, wandelt of fietst. Informatie over vreemde/afwijkende zaken worden doorgegeven aan de politie. Die kan er wellicht niet direct iets mee, maar bij preventie of opsporing kan het een nuttig stukje van de puzzel zijn. De politie en gemeente ondersteunt een team voor buurtpreventie.

Nachtwacht Dommelbergen is een voorbeeld van een buurtpreventieteam. Team vrijwilligers met een website waar de doelstellingen van het team, de agenda en nieuws te zien zijn. Onder het motto: Voorkomen is beter dan genezen.

Rondvraag en sluiting

Christ Havermans vraagt of het college nog naar Den Hout komt. Het antwoord is dat inderdaad de wethouders Willemsen en Janse op 12 december komen. De voorbereiding hiervoor komt op de agenda van de vergadering van september.
Nol van der Horst vraagt zich af waarom Oosterhoutse scholen bomen komen planten in Den Hout. Hiervoor kan geen verklaring worden gegeven.

Ad biedt namens de Leefbaarheidswerkgroep iedereen 1 drankje aan.


De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.