Leefbaarheidswerkgroep 2011-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2011/09/12

Leefbaarheidswerkgroep 2011-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Presentatie Jan Janse van Staatsbosbeheer mbt onderhoud Houtse Linie
 3. Verslag van de vergadering van 6 juni 2011
 4. Ingekomen post / Uitgaande post
 5. Verslag van het gesprek tussen LHWG en wethouders
 6. Subsidie voor uitvoering iDop agenda
 7. Ontwikkelingen sportpark Den Hout
 8. Voorbereiden bezoek wethouder Janse-Witte en wethouder Willemse
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 12 september 2011 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Er zijn afmeldingen van: Corrie van Dongen, J.Kusters, Maria Willemse, Cees de Grauw, Maarten van Empel, Harm Rutten. Twan van den Heijkant komt later.
Ad Strack van Schijndel opent de vergadering om 20.10 uur en geeft het woord aan Jekele Raukema die de kontakten met Staatsbosbeheer heeft.

Presentatie Jan Janse van Staatsbosbeheer mbt onderhoud Houtse Linies

Jekele geeft allereerst aan dat er in 2000 een onderhoudsplan was opgesteld om in een aantal fasen de Houtse Linies op te knappen. Het resultaat van de eerste fase gaf geen tevreden gevoel. Het Idop geeft aan dat de Houtse Linies opgeknapt zouden moeten worden en er een cultuurhistorische route zou moeten komen.
Vervolgens geeft Jekele het woord aan Jan Janse van Staatsbosbeheer.
De heer Janse schetst eerst een beeld van de geschiedenis van de Houtse Linies vanaf 1701 en geeft daarna aan dat de Houtse Linies deel uit maken van de Zuiderwater Linie.
Vervolgens geeft de heer Janse aan wat er volgens Staatsbosbeheer zou moeten gebeuren en wat heden te dage gewenst is. Hij geeft aan hoe het zou kunnen worden aan de hand van enig beeldmateriaal zoals het nu is bij de Grebbeberg.
Het probleem is dat er ook bij Staatsbosheer bezuinigd moet worden en er momenteel geen geld voor beschikbaar is. Wel zou er werk met werk gemaakt kunnen worden.
Subsidie mogelijkheden zijn bv het project Zuiderwater Linie
De doelstelling is: Zichtbaarheid in het landschap, natuur, wandelen en recreëren, snuiven aan de historie, spelen voor kinderen.
In het verleden is de parkeerplaats aan de A-59 niet ten koste gegaan van de Houtse Linies, wel heeft de A-59 de Houtse Linies doorsneden. Rijkswaterstaat, eigenaar van de parkeerplaats, is bereid om parkeerplaats af te staan voor extra groen aan de achterzijde van de Houtse Linies aan te leggen.
Ondernemerschap is ook zeer welkom om de plannen uit te voeren.
Jekele bedankt de heer Janse en biedt hem de Houtse kalender aan.


PAUZE

Verslag van de vergadering van 6 juni 2011

Naar aanleiding van het verslag geeft Piet van Leijsen aan dat de bushaltes aan de Houtse Heuvel moeten blijven.
Christ Havermans vraagt waarom de LWGDH bezwaar heeft aangetekend tegen het plan Kusters aan het Ruiterspoor. Twan geeft aan dat het bezwaar met name gericht is op het bouwen in het buitengebied en niet plaatsvindt op een potentiële bouwlokatie zoals vermeld in het Idop. De rest van het verslag wordt goedgekeurd.

Ingekomen en uitgaande post

Er zijn geen vragen over de ingekomen post. Wel zullen de conclusies van de herijking verkeersveiligheid bij de volgende ontmoeting met de wethouders ter sprake worden gebracht.
Er zal een bijeenkomst door de gemeente worden georganiseerd met betrekking tot de komende overlast tijdens de werkzaamheden aan de Burgemeester Huijbregts-Schiedon laan.
Den Hout is dan enige tijd moeilijk te bereiken.
Er zijn 2 brieven uitgegaan:

 • Brief naar de RABO-bank met het verzoek om een Pin-automaat. (Gesprek 29-09-2011)
 • Brief naar veroorzakers parkeeroverlast Houtse Heuvel.

Verslag van het gesprek tussen LHWG en wethouders

Dit punt is al op de vergadering van 6 juni j.l. besproken.

Subsidie voor de uitvoering Leefbaarheidsagenda IDOP

Twan geeft uitleg bij de power-point presentatie wat de bedoeling van de subsidie is. Er is verantwoordelijkheid naar de dorpsraad geschoven voor wat betreft het benoemen en uitvoeren van de projecten die genoemd zijn in de Idop Leefbaarheidsagenda. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet gezocht worden naar 50% co-financiering.
Er is totaal per dorp 231.500 euro beschikbaar. Voor Den Hout geldt dat van dat bedrag 75.000 euro ingezet moet worden voor een Wozoco. Blijft over 156.500 euro welke besteed moet worden voor doorontwikkeling dorpshuis.
Na enige discussie geeft de vergadering aan dat het uitgangspunt alleen beschikbaar voor doorontwikkeling dorpshuis te krap is. De vergadering geeft aan dat ook geld beschikbaar zou moeten komen voor het opknappen van de Houtse Linies. Dan zou Staatsbosbeheer co-financier kunnen worden.
Ook geeft de vergadering aan dat het hebben van een Pin-automaat zeer gewenst zou zijn. De co-financier zou dan de RABO-bank kunnen zijn.
Het is niet helemaal duidelijk wat precies 50% co-financiering is. Het bestuur gaat dat uitzoeken. Ook geeft de vergadering aan dat de tijdspanne wel erg kort is.
Het bestuur van het dorpshuis geeft aan dat zij wel enkele projecten ziet zitten, maar kan het hele bedrag niet invullen. De vergadering besluit om nog op een aantal punten opheldering te vragen en te vragen of er andere punten van de Leefbaarheidsagenda ingezet kunnen worden.
De vergadering wil toch de mogelijkheden onderzoeken om het geld te gaan besteden.

Besloten word om alvast een werkgroep op te richten die de zaken zal gaan uitzoeken. Leden zijn: Ad Eland, Johan van Es en Mirjam van Loon.
Arjen zal het standpunt van de vergadering aan de gemeente mededelen.

Ontwikkelingen Sportpark Den Hout

Twan geeft de stand van zaken weer. Het bestuur stelt voor of een brief te sturen naar alle raadsfracties om het een en ander uit te leggen of om een burgerinitiatief op te starten.
Na enige discussie besluit de vergadering om een brief te schrijven naar alle raadsfracties met het verzoek om de verhuizing van Irene’58 niet op de lange termijn te schuiven.

Voorbereiden bezoek wethouder Janse-Witte en wethouder Willemse

De wethouders Janse-Witte en Willemse hebben aangegeven om de vergadering van 12 december a.s. bij te willen wonen. Vraag aan de vergadering in welke vorm dat zou moeten gaan en wat zullen de vragen aan de wethouders zijn.
De vergadering laat het aan het bestuur over hoe die avond ingevuld moet worden.

Rondvraag en sluiting

Er is een klacht over wateroverlast kruising Hespelaar/Stelvenseweg.
Mirjam van Loon vraagt of er geen spiegels geplaatst kunnen worden op de hoek Ruiterspoor/Houtse Heuvel/ Eindsepad. Bibi Schuurs zal het een en ander uitzoeken.

Twan sluit de vergadering om 23.15 uur en biedt de leden namens de Leefbaarheidswerkgroep iedereen 1 drankje aan.

Antwoord van Bibi Schuurs op de punten welke in de vergadering ter sprake kwamen:
Verzoek spiegel hoek Houtse Heuvel/ Eindsepad
Maurice en ik heb de situatie nogmaals bekeken en denken toch dat het beste resultaat gehaald kan worden als de haag van het hoekhuis Houtse Heuvel 21 iets omlaag gaat.
In 2009 is er volgens Maurice ook wat te doen geweest om deze hoek en toen is de haag ook teruggesnoeid of was deze nog niet zo hoog.
Actie nu is vraag/ signaal wegleggen bij werkgroep van de school. Zij hebben ook het grootste probleem met de overzichtelijkheid.
Maurice over de spiegel: Een spiegel lijkt mij geen oplossing:

 • Een spiegel wekt de indruk dat je alles wel kunt zien en dat is niet zo.
 • een spiegel is vandalisme gevoelig
 • waar ga we de spiegel plaatsen? op de heuvel is ver weg en de vereniging van eigenaren van de Heuvel wil niks meer op de heuvel.
 • Je kunt niet van kinderen verwachten dat zij altijd in de spiegel kijken.

Actie nu concreet is dat ik het opneem met werkgroep verkeer vanuit de Achthoek om de bewoners in te schakelen op de hoek.

Hespelaar wateroverlast stand van zaken
Er is al een vergunning aangevraagd bij het Waterschap om de situatie te legaliseren. Onze specialist Watertaken is nu bezig om met het Waterschap een oplossing te bedenken voor de verloren gegane waterberging. Er is echter geen wateroverlast bekend vanuit de betreffende sloten, ook niet nu er een sloot gedempt is en het aardig geregend heeft. De sloten stonden ook niet met elkaar in verbinding, is ook onderkend door het Waterschap. Het dempen van de sloot is daarom geen probleem als er compensatie voor de waterberging gevonden wordt.

Kan er geen verbod voor vrachtverkeer komen in heel Den Hout
Afdeling verkeer: Dat is heel moeilijk, zo niet onhaalbaar. Het vrachtverkeer dat door Den Hout gaat heeft bijna altijd een bestemming in of in de buurt van Den Hout. De politie zal aangegeven dat een dergelijk verbod niet is te handhaven. Daarnaast zit er natuurlijk altijd veel landbouw- en vrachtverkeer ivm alle agrarische bedrijven.

Stand van zaken Dordrechtseweg

Afdeling verkeer: heeft met de heer van Mook gesproken. Het instellen van een vrachtwagenverbod in deze straat is net als voor de rest in Den Hout niet echt mogelijk. Een vrachtwagenverbod in de Dordrechtseweg verplaatst het probleem naar de Liniestraat en Houteneindsepad en de Heuvel. En wij hebben geen invloed op de navigatie van een TOM TOM oid.