Leefbaarheidswerkgroep 2014-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2014/03/10

Leefbaarheidswerkgroep 2014-1

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering op 10 maart 2014 is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 9 december 2013
3. Ingekomen post / Uitgaande post
4. Kascontrole 2013 en financieel jaaroverzicht
5. Bestuurssamenstelling
6. Bestemmingsplan Bergvlietse bossen
7. Bestemmingsplan Buitengebied
8. Rotonde De Bromtol

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.

Gehouden op maandag 10 maart 2014 in het dorpshuis Den Brink.


Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering.

Opening

Er zijn afmeldingen van Patrick Lazeroms, Harm Rutten, Corry van Dongen, Corné Kuijpers, Karel Mullaert, Louis Vermijs, Ruud van der Tak, Jan Pheninckx.

Mededelingen

Geen mededelingen

Verslag van de vergadering van 9 december 2013

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
Christ Havermans vraagt n.a.v het verslag hoe het verder gaat met plan Key.
Twan geeft aan dat het wachten is op een besluit van het college, voorzien na de verkiezingen.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

 • Een reactie van de fietsersbond op de voorstellen van de rotonde “De Bromtol”.
 • Uitnodiging voor de jaarvergadering van het dorpshuis.
 • Brief van de Regiobank om in het dorpshuis een pinautomaat te plaatsen voor 700 euro per maand. De vergadering geeft aan geen behoefte meer te hebben aan een pinautomaat.
 • Antwoord van de provincie op de Dorpen Derby. We hebben geen prijs gewonnen.

Uitgaande post:

 • Zienswijze van de LWGDH op het bestemmingsplan Buitengebied. Zie agendapunt 7.

Kascontrole 2013 en financieel jaaroverzicht

De kascontrole is uitgevoerd door Laura Berende en Maria Willemse. Maria geeft aan dat de kas in orde is bevonden. Een compliment voor de penningmeester.
De kascontrole zal in 2015 uitgevoerd worden door Laura Berende en Christ Havermans.
Voor het komende jaar wordt er geen contributie door de leden verschuldigd voorgesteld.
De vergadering gaat akkoord.

Bestuurssamenstelling

Elk jaar treden 2 bestuursleden af. Dit jaar zijn dat Twan van den Heijkant en Henk van Ginneken.
Er zijn geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Twan en Henk stellen zich weer verkiesbaar.
Bij acclamatie zijn de beide heren weer benoemd. Er is nog steeds 1 vacature.

Bestemmingsplan Bergvlietse bossen

Twan schets eerst de situatie: In het bestemmingsplan Buitengebied was de mogelijkheid geboden om een Wellness-hotel en 240 vakantie huisjes te bouwen op een terrein van 6000 m2 naast de golfclub.
De LWGDH heeft toen een zienswijze ingediend waarin werd aangegeven dat de onderbouwing onvoldoende was en de verkeersafwikkeling onduidelijk. Vervolgens is het plan geschrapt uit het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied.
Enkele weken later werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een Wellness-hotel en 60 vakantie huisjes op basis van het bestaande Bestemmingsplan Buitengebied.
De bezwaren vanuit het dorp zijn: Onduidelijk hoe de verkeersafwikkeling zal zijn. Hoe is de toegang tot het hotel geregeld. Het terrein heeft een hoge maatschappelijk waarde, kan dit zomaar.
De LWGDH zal een zienswijze indienen.

Bestemmingsplan Buitengebied

Als LWGDH hebben we een zienswijze ingediend.
In het bestemmingsplan is niet de verhuizing van Sportpark Irene 58 opgenomen. Wel is de mogelijkheid opgenomen voor een honden trainingscentrum naast het terrein van de Heuvelruitertjes aan de Herstraat. Ook hiertegen is geageerd.

Rotonde “De Bromtol”

Jekele Raukema geeft aan dat er op 26 februari een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de LWGDH en wethouder Willemse over de aanpassing van de rotonde “De Bromtol”.
De argumenten waarom het een 5-pootrotonde moet blijven en geen 4-pootrotonde worden uitgewisseld. Jekele heeft een schets gemaakt waaruit blijkt dat het makkelijk een 5-poot rotonde kan blijven.
De LWGDH brengt in dat de bestaande rotonde ook voorzien kan worden van doseerlichten en dat dan de kosten aanmerkelijk lager zullen zijn. De gemeente geeft aan dat dan het probleem over 5 jaar, op basis van groei cijfers, weer net zo aanwezig zal zijn als nu, lange wachttijden.
Ook de betonweg vanaf de rotonde tot aan de afslag naar de A-59 moet volgend jaar vervangen worden. Men wil werk met werk maken.
Ook een oplossing voor de fietsers is nog niet gevonden.
Na de verkiezingen zal een besluit genomen worden omtrent het vervolg van de planvoering.

Rondvraag

Jan Pheninckx heeft per mail gevraagd of “Oosterhout live” naar sportpark De Contreie komt.
Twan geeft aan dat in het laatste wethoudersoverleg is aangegeven dat dit een optie kan zijn.
Ad Eland vraagt wat er allemaal op de Houtse Heuvel gaat gebeuren.
De volgende vergadering zullen we de Vereniging van Eigenaren uitnodigen voor een toelichting.

PAUZE

Zorg in Den Hout

Twan introduceert Anja van de Westelaken van bureau ZET.
Anja geeft een presentatie van de voortgang.
Waar staan we op dit moment:
Er is al zeer veel zorg voor elkaar in Den Hout. Er wordt al veel voor elkaar gedaan.
Toch zijn er ook veel vragen naast de zorg, zoals: Kontakt met elkaar, kleine klusjes laten uitvoeren, onbekendheid met de voorzieningen, mantelzorg ondersteuning.
De werkgroep kwam tot de conclusie dat dit opgelost zou kunnen worden door b.v. een zorg coördinator of een dorpsondersteuner of een wijkzuster.
Het voorstel van de werkgroep is om voor een wijkzuster te gaan.
Voordelen zijn:

 • Er is dan een koppeling met de bestaande systemen,
 • De bekendheid van de bestaande voorzieningen kan vergroot worden
 • Benutten van het eigen netwerk in het dorp
 • Het dorp en de inwoners kunnen de eigen regie houden
 • Er is dan ook een koppeling tussen zorg en welzijn
 • Het past in de gedachte van de WMO.

Aan het eind van de presentatie vraagt Anja of Den Hout voor de wijkzuster wil gaan.
De voltallige vergadering stemt in met deze route.
Dan is er ook nog de vraag of mensen bereid zijn om lid te worden van de Regionale West Brabantse Kruisvereniging. Het voordeel hiervan is dat de zeggenschap over de wijkzuster dan in het dorp blijft.
Enkele inwoners geven aan dat zij wel lid willen worden. De kosten zijn ongeveer 20 euro per jaar.

De werkgroep Zorg zal gesprekken met Surplus en de Kruisvereniging aangaan om de wijkzuster op 1 september of 1 oktober in het dorp operationeel te hebben.

Afsluiting

Twan sluit de vergadering om 22.10 uur.