Leefbaarheidswerkgroep 2014-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2014/06/16

Leefbaarheidswerkgroep 2014-2

Agenda

De agenda van de vergadering op 16 juni 2014 is als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 10 maart 2014
3. Ingekomen post / Uitgaande post
4. Wat betekend het college akkoord voor Den Hout
5. Uitleg VvE Houtse Heuvel over de plannen op de Houtse Heuvel
6. Zorg in Den Hout

Presentatie Anja van de Westelaken wat hebben we intussen gedaan.
Presentatie Frans Fakkers van de West Brabantse Kruisvereniging
Presentatie Armand La Grauw van Surplus
Voorstellen en kennismaken met de wijkzuster

7. Rondvraag
8. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.

Gehouden op maandag 16 juni 2014 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededelingen

Ad Strack van Schijndel opent de vergadering.

Opening:

Er zijn afmeldingen van Harm Rutten, Corné Kuijpers, Karel Mullaert, Walter Bongers, Els Tilburgs, Piet Joosen, Mieke van Arendonk, Rob Eijsinger, Adriette van Dongen en Twan v/d Heijkant.

Mededelingen:

Toevoegen agendapunt 5a, Rondvraag. Verder geen mededelingen.

Verslag van de vergadering van 10 maart 2014

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen en uitgaande post

Ingekomen post:

 • Brief gemeente: “Eindverslag inspraak plan Key”
 • College akkoord 2014-2018
 • Brief gemeente: “Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied”
 • Brief gemeente: Verdere procedure “Bestemmingsplan Bergvlietse Bossen”

Uitgaande post:

 • Zienswijzen op Bestemmingsplan Bergvlietse Bossen

Wat betekent het College akkoord 2014-2018 voor Den Hout?

Ad Strack noemt een aantal zaken op uit het coalitie akkoord op die betrekking hebben op Den Hout.
O.a. de burgerparticipatie zal in Oosterhout meer worden gefaciliteerd. Den Hout wordt als voorbeeld genoemd.
Verder zal de Houtse Heuvel worden heringericht.
De studie naar de aanpassing van de rotonde de Bromtol wordt verder geconcretiseerd om te komen tot besluitvorming omtrent mogelijke aanpassing van deze rotonde.
De mogelijkheid van een westelijke rondweg zal open gehouden worden.
De sport accommodatie moeten voldoen aan de NOC/NSF norm, we weten echter niet of dit een verbetering voor Irene ’58 zal betekenen.

Uitleg VvE Houtse Heuvel over de plannen op de Houtse Heuvel

Piet van Leijsen geeft namens het bestuur een reactie. Deze reactie heeft het bestuur van de LWGDH ook per mail ontvangen. Hieronder de tekst van de mail:
Best bestuur van de leefbaarheidswerkgroep.
In het afgelopen jaar zijn er twee keer een aantal bomen gekapt. Dit betrof in alle gevallen zieke bomen die niet konden herstellen. Het merendeel van de bomen waren kastanjes die waren aangetast door kastanjebloedingsziekte. In de andere gevallen betrof het andere bomen die waren aangetast door schimmels. Voor een mooie indeling van de Houtse Heuvel en een gezond bomenbestand op lange termijn is een weloverwogen plan nodig. Dit plan wordt door de Gelanders opgesteld en indien noodzakelijk of gewenst aangepast. Als de uitkomst van een plan hiertoe aanleiding geeft, zal hierover gecommuniceerd worden. Hiervan is in 2014 in ieder geval geen sprake.

Rondvraag

Louis Vermijs vraagt of het bekend is met welke wethouders het wethoudersoverleg zal gaan plaats vinden. Arjen geeft aan dat er al wel naar gevraagd is maar dat het nog niet bekend is,

PAUZE

Zorg in Den Hout

Betsy van Gageldonk, Annette Overbeeke (Thebe) Frans Fakkers (West Brabantse Kruisvereniging), Armand La Grouw (Surplus zorg), Marlies van Ginneken (Surplus zorg), Anja v/d Westelaken (ZET) en Conny v/d Schriek sluiten zich bij de presentatie aan.
Arjen nodigt iedereen nogmaals van harte uit en geeft als eerste het woord aan Anja van de Westelaken.
Anja geeft aan wat we de laatste 3 maanden hebben gedaan en wat er nog moet gebeuren. De wijkzuster komt naar Den Hout maar er moet nog een klankbordgroep opgericht worden als spreekbuis vanuit het dorp en om de regie in eigen handen te houden.
Frans Fakkers geeft aan dat de wijkzuster in de 80-er jaren langzaam verdwenen is. De grote zorginstellingen namen alle taken over. Toch kwam er na verloop van tijd weer de roep om de wijkzuster weer terug te krijgen waarna in 2008 door de kruisvereniging werd besloten om de wijkzuster weer in te voeren, waarbij de onafhankelijkheid van de wijkzuster voorop moet staan. Inmiddels zijn er meer dan 100 wijkzusters aktief in West Brabant.
Armand La Grouw geeft aan dat Surplus zorg besloten heeft om mee te werken aan het project wijkzuster, mede omdat de maatschappelijk ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak. Men gaat hierbij uit van de pyramide van eigen kracht. Dat wil zeggen: Persoonlijk, Aktief en Dichtbij. Speerpunten zijn hierbij: Eigen kracht van de burger, het versterken van de sociale cohesie, informele zorg, verbinding met partners, ICT (zorg op afstand). Hierbij zal de wijkzuster de spin in het web zijn.
Alie van der Plaat (de wijkzuster voor Den Hout) geeft aan waarmee ze zich vanaf 1 september bezig gaat houden. De wijkzuster is het aanspreekpunt voor zorg in het dorp:

 • Geeft informatie over welzijn, wonen en zorg;
 • Zoekt samen met u het juiste antwoord op uw zorgvraag;
 • Biedt verpleegkundige hulp;
 • Spin in het web: schakelt buren, familie en organisaties in die u de juiste ondersteuning geven;
 • Bewaakt dat organisatie hun afspraken nakomen;
 • Ondersteunt mantelzorgers;
 • Biedt een luisterend oor wanneer u zich zorgen maakt;
 • Zoekt met u naar een oplossing als u niet voor een indicatie in aanmerking komt.

Nadat Alie nog enkele vragen uit de zaal heeft beantwoord, sluit Arjen dit onderwerp af en stelt voor om daarna informeel met Alie kennis te maken.

Afsluiting

Ad sluit de vergadering om 22.30 uur.