Leefbaarheidswerkgroep 2015-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2015/03/09

Leefbaarheidswerkgroep 2015-1

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering op 9 maart 2015 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 8 december 2014
 3. Ingekomen post / Uitgaande post
 4. Kascontrole 2013 en financieel jaaroverzicht
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Alternatief 380kV NEE
 7. Breedband Den Hout, interesse om deel te nemen aan het glasvezelproject? Meld dit dan aan Arjen Jongevos
 8. Update website www.denhout.eu
 9. Rondvraag


Toelichting bij agendapunt 5:
Volgens de statuten zijn Ad Strack van Schijndel, Louis Vermijs en Arjen Jongevos aftreedbaar. Ad, Louis en Arjen stellen zich beschikbaar voor een nieuwe periode. Er is nog steeds een vacature.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 9 maart 2015 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2015

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.05 uur. Er zijn afmeldingen van Wim Karels, Els Tilburgs, Corry van Dongen, Harm Rutten, Maarten van Empel, Jekele Raukema, Karel Mullaert, Jan Kusters en Henk van Ginneken.

Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.

Verslag van de vergadering van 8 december 2014

Christ Havermans vraagt naar de resultaten van het overleg met B en W.
Twan geeft aan dat dit terugkomt bij agendapunt 5.
Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Verslag bijeenkomst verkeersafwikkeling bouwplan: Put van Caron.
 • Verslag ontruimingsoefening dorpshuis Den Brink.
 • Verslag verkeersschouw met wethouder Mark Visser.
 • Uitnodiging jaarvergadering Dorpshuis Den Brink.

Uitgaande post

 • Brief naar de gemeente Drimmelen m.b.t. rotonde De Bromtol.
 • Zienswijze m.b.t. verkeersafwikkeling bouwplan: Put van Caron.
 • Brief naar gemeente m.b.t. bouwplan Houtse Heuvel-2.

Kascontrole en financieel jaaroverzicht 2014

Laura Berende geeft namens de kascontrolecommissie aan de stukken te hebben gecontroleerd. Deze zijn in orde bevonden. De voorzitter bedankt Ad Strack van Schijndel voor het werk in het afgelopen jaar. Uit de zaal komt de vraag of er nog Idop gelden zijn te verdelen.
Twan geeft aan dat er nog geld is en dat er nog doelen kunnen worden aangebracht.

Bestuurssamenstelling

Volgens het schema van aftreden moeten Ad Strack van Schijndel, Louis Vermijs en Arjen Jongevos aftreden. Alle drie stellen zich weer herkiesbaar voor een volgende periode.
De vergadering gaat unaniem akkoord.
De voorzitter geeft aan dat er nog steeds 1 vacature is en vraagt de vergadering voor een kandidaat.
Wim van Gils geeft aan wel in het bestuur te willen. De vergadering gaat akkoord.

Update website www.denhout.eu

Ad Strack van Schijndel geeft aan dat suggesties en ideeën van harte welkom zijn om de website te verbeteren. De ideeën kunnen ook doorgegeven worden aan Laura Berende.

Breedband Den Hout

Arjen geeft aan dat er een werkgroep in oprichting is die zal proberen om glasvezelkabel naar, met name, de buitengebieden aan te leggen. Provincie Brabant heeft hiervoor een pot geld gereserveerd.
Voorlopig gaat de werkgroep eerst onderzoeken of er voldoende belangstelling is en zal de werkgroep een businessplan opstellen om te kijken of het voor Den Hout haalbaar is.

Alternatief 380KV NEE

Wilco Dekker geeft een inleiding en een stukje voorgeschiedenis. In 2009 was er overeenstemming met alle betrokken gemeentes over een trace, het zg noordelijke trace voor het aanleggen van een 380KV hoogspanningslijn.
Augustus 2014 komt minister Kamp terug op dat besluit en komt met het zg zuidelijk trace. Dit gaat lopen ten zuiden van de wijk Oosterheide. Er ontstond maatschappelijke onrust en bewoners richten gelijk een actie comité op.
Dit actie comité kreeg van de minister 6 weken de tijd om te komen met een alternatief. Het actie comité kwam met het alternatief, langs de A-59 over grondgebied ten noorden van Den Hout.
Hierop ontstond een actie comité in Den Hout die het voorstel van Oosterheide met argumenten ging bestrijden.
De standpunten van Den Hout zijn: Gezondheid gaat boven natuur, Houdt rekening met onderzoeksrapporten mbt fijnstof langs snelwegen, Trace zuid is 200 miljoen goedkoper gebruik dit geld voor oplossingen bij het zuidtrace, Verplaats het zuidelijk trace 100 meter naar het zuiden of ga ondergronds, Ga geen risico lopen met een heel nieuw trace, Laat de Houtse Linies in takt
Inmiddels staan 10 actie groepen en de ZLTO achter het zuidelijk trace met enkele aanpassingen.
De komende weken komen er nog een aantal infoavonden in de regio.
Op 2 maart is er een presentatie van de alternatieve plannen aan de commissieleden van de Regio West Brabant.
Inmiddels is Wethouder Willemse binnengekomen en vraagt het woord. De wethouder schetst de voorgeschiedenis en geeft aan hoe het proces verder gaat.
15 Maart moet er van de gemeenten en de provincie een alternatief komen. In mei 2010 was het noord trace voor alle gemeenten acceptabel, alleen Breda en Harderbergen waren tegen. In 2011 was het voorkeur trace door het kabinet Rutte I geaccepteerd. In 2014 heeft minister Kamp besloten om toch te kiezen voor het zuid trace. De wethouder belooft een volgende vergadering op basis van cijfers en gesprekken verantwoording af te leggen over de keuze die de gemeente Oosterhout heeft gemaakt.
Twan vraagt: Hoe gaat de verdere communicatie naar Den Hout?
De wethouder geeft aan dat 13 maart de gemeentes een besluit nemen en dat per brief aan de minister sturen. 18 maart zullen de belanghebbenden geïnformeerd worden.

9.Rondvraag

Geen Rondvraag

Bibi Schuurs geeft aan dat ze de komende 4 maanden met zwangerschapsverlof is.


Twan sluit de vergadering om 22.30 uur.