Leefbaarheidswerkgroep 2015-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2015/12/07

Leefbaarheidswerkgroep 2015-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 7 december 2015 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 14 september 2015
 3. Ingekomen post / Uitgaande post.
 4. Stand van zaken De Bromtol
 5. Voortgang Houtse Heuvel 2
 6. Afsluiting Herstraat
 7. Sportnota gemeente Oosterhout
 8. Rondvraag

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 8 december 2015 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2016

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn afmeldingen van Karel Mullaert, Ad Strack van Schijndel, Maarten van Empel, Jan Verhoeven, Anton Knipscheer, Corné Kuijpers, Corrie van Dongen, Harm Rutten, Kees de Graauw, Mieke van Arendonk en Maria Willemse.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.

Verslag van de vergadering van 14 september 2015

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Brief van Raad van State mbt bestemmingsplan Vrachelsestraat/Molenakker. (Plan Key)
 • Brief van Raad van State mbt hogere geluidswaarden plan Key.
 • Brief van het Dorpshuis met de verhuur van Houtse Heuvel 30.
 • Verslag van het wethoudersoverleg met de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout op 7 juli 2015.
 • Verslag van bureau Kragten mbt eerste verkenning De Bromtol.
 • Brief van het Houts Nieuwjaarscafe mbt aanvraag donatie.
 • Brief van gemeente Oosterhout mbt standpunt gemeente 380kV.
 • Nota van uitgangspunten Sportaccommodatiebeleid.
 • Brief gemeente mbt uit te werken varianten rotonde De Bromtol.
 • Brief van de Erfgoedstichting aanvraag donatie voor het maken van Houtse Film 2016.
 • Brief gemeente mbt oud papier inzameling Den Hout door muziekvereniging Amicitia.

Uitgaande post

Geen uitgaande post.

Stand van zaken De Bromtol

Twan van den Heijkant doet verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep Rotonde De Bromtol.
Op 22 september was een bijeenkomst van zg stakeholders in het speelgoedmuseum.
Hier werd aangegeven dat opnieuw een aantal studies zal worden uitgevoerd om de verkeerssituatie rondom De Bromtol te verbeteren. Uitgangspunt moet volgens de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout zijn dat de Stelvenseweg niet afgesloten gaat worden.
De Leefbaarheidswerkgroep heeft samen met de Fietsersbond Oosterhout een 2-tal alternatieven aangedragen. Deze 2 alternatieven zullen worden meegenomen in de verdere studies.
Omdat er nu meer tijd nodig is, zal de volgende bijeenkomst worden uitgesteld. Inmiddels is deze bijeenkomst vastgesteld op 9 maart 2016.

Voortgang Houtse Heuvel 2

Arjen Jongevos geeft aan dat morgen (8 december) een gesprek plaats gaat vinden met de gemeente, initiatiefnemer, architect en de monumenten commissie. De monumenten commissie moet goedkeuring geven aan de ontwikkeling omdat het plan valt binnen het beschermd Stad en Dorpsgezicht. Verder zijn er nog geen concrete ontwikkelingen.

Afsluiting Herstraat

Twan geeft aan er een definitief ontwerp is om het autoverkeer tussen De Contreie en de Herstaat tegen te gaan.
Vrachtverkeer en landbouwverkeer kunnen nog wel gebruik maken van de aansluiting. De bebording zou volgens Henk van Ginneken nog wel aangepast moeten worden, nu lijkt het net of je ter hoogte van de tennisbaan niet verder mag rijden.
Landbouw gerelateerd bestemmingsverkeer zou wel de mogelijkheid moeten krijgen om verder te mogen rijden.

Sportnota gemeente Oosterhout

De gemeente heeft een “Nota van Uitgangspunten Sportaccommodatiebeleid” gemaakt. In deze nota wordt aangegeven hoe de sportaccommodaties er in de toekomst moeten uit komen te zien.
Voor Irene’58 betekent dit dat de kleedkamers opgeknapt worden en dat ook het trainingveld, om aan de normen te voldoen, een aanpassing behoeft.
Inmiddels heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om het trainingsveld van Irene’58 in het voorjaar van 2016 te voorzien van een kunstgrasveld.

Rondvraag

Twan geeft aan dat de Leefbaarheidswerkgroep een flyer heeft laten maken waarin aangegeven is welke verenigingen allemaal in Den Hout aanwezig zijn. Deze flyers zullen tussen de kerst en oud en nieuw in De Contreie bij de bewoners gebracht worden.
Mevr Huijbregts vraagt waar de ingang van het kustgrasveld van Irene zal komen. Twan geeft aan dat de toegang naar het trainingsveld niet zal veranderen.
Jos Verhoef vraagt hoe het zit met de glasvezel in het buitengebied. Arjen geeft aan dat het nog steeds wachten is op het besluit van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De BOM moet de subsidie toekennen.
Ad Eland vraagt aandacht voor het parkeren aan de Molenakker. Er was tijdens het afsluiten van de Vrachelsestraat veel sluipverkeer door de Molenakker. Toen bleek dat de auto’s elkaar bijna niet konden passeren doordat er half op de stoep geparkeerd werd. Ad wil hiermee aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van een tekort aan parkeerplaatsen als plan Key uitgevoerd gaat worden.
Wim Karels merkt tenslotte op dat in het voorjaar het fietspad vanaf de EmTe naar De Contreie 2-zijdig zal worden gemaakt.

Twan bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.00 uur.