Www.denhout.eu/Adviesrapport bereikbaarheidsopgave a/d zuidwestzijde van Oosterhout is definitief

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

In de vorm van mobiliteitstafels is gezamenlijk gekeken naar de bereikbaarheidsopgave aan de zuidwestzijde van Oosterhout en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. De bevindingen van deze mobiliteitstafels zijn door het adviesbureau APPM verwerkt tot een adviesrapport. Het definitieve advies van APPM ontvangt u hierbij (alle bijlagen behorende bij het advies vindt u op onze website via https://www.oosterhout.nl/inwoners/verkeer/mobiliteitstafels).


Op 13 juli jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het advies van APPM besproken. Het college is van mening dat het advies dat er ligt recht doet aan het doorlopen proces met een veelheid aan deelnemers met uiteenlopende belangen en dat er een transparante afweging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de verschillende oplossingsrichtingen die zijn aangedragen. Een groot deel van de door APPM geadviseerde onderzoeken en maatregelen onderschrijft het college daarom. Daarbij gaat het om het stimuleren van gedragsverandering (werkgeversaanpak) en het verbeteren van de fietsvoorzieningen tussen Oosterhout en Breda, met als ambitie een snelfietsroute. Verder zouden circulatiemaatregelen aan kruispunt Trommelen moeten worden getroffen.

Via een verbinding tussen de Bredaseweg en de Lage Molenpolderweg kan de Bredaseweg worden ontlast. Een standpunt over deze verbindingsweg wordt echter pas ingenomen nadat ook het onderzoek naar aanpassingen van de verkeerstructuur in het gebied Paterserf / Wilhelminakanaal Zuid / Meerpaal / Eikdijk en het Warandegebied is uitgevoerd. Belangrijk onderdeel daarvan zijn, bij de eventuele keus voor een verbindingsweg, aanvullende maatregelen rond de Lage Molenpolderweg om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te borgen.


Het college deelt verder de conclusies van APPM dat er geen noodzaak is voor een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan en dat een westelijke rondweg geen oplossing is, maar dat er wel een opgave ligt om de recreatieve en horecavoorzieningen in het zuidwestelijke deel goed te ontsluiten.


Voor een uitgebreidere toelichting op het collegebesluit verwijs ik u naar bijgevoegde brief aan de gemeenteraad.


Het is aan de gemeenteraad om te besluiten welke maatregelen en onderzoeken worden uitgevoerd en wanneer. Een besluit daarover zal worden genomen in het kader van de besluitvorming over de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. De uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie wordt naar verwachting eind september opiniërend door de gemeenteraad besproken.

raadsbrief
210422 Definitief advies bereikbaarheidsopgave Oosterhout Breda.pdf