Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2012-2: verschil tussen versies

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Migratie heeft de pagina Test.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2012-2 hernoemd naar Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2012-2 zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
Regel 18: Regel 18:
 
# Herinrichting Houtse Heuvel
 
# Herinrichting Houtse Heuvel
 
# Rondvraag
 
# Rondvraag
|Verslag=
+
|Verslag=Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout. <br />
*[[Leefbaarheidswerkgroep 2012-2/Verslag|Verslag van de vergadering van 11 juni 2012]]
+
Gehouden op maandag 11 juni 2012 in het dorpshuis Den Brink.<br />
 +
 
 +
==Opening en mededeling==
 +
Twan opent de vergadering om 20.05 uur.<br />
 +
Er zijn afmeldingen van: Anton van Meel, Jan Kusters, Harm Rutten, Henk van Ginneken, Cor van Dongen, Paul Asbreuk, Jekele Raukema, Ad Strack van Schijndel, Jacqueline de Leeuw, Nick de Jong.<br />
 +
Vervolgens geeft Twan aan, als er gestemd zou moeten worden, dat volgens de statuten alleen de inwoners van Den Hout mogen stemmen.<br />
 +
 
 +
==Verslag van de vergadering van 19 maart 2012==
 +
Het verslag van 19 maart wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
 +
 
 +
==Ingekomen post en uitgaande post==
 +
Voornaamste ingekomen post:
 +
* Brief van de Rabobank over de Amerstreekspelen op 4 september a.s.
 +
* Brief van St.Caecillia met een subsidieverzoek
 +
* Brief van gemeente met een reactie op onze inspraak op de structuurvisie
 +
* Brief van de gemeente met de mededeling dat de buurtpreventie geëvalueerd gaat worden.
 +
* Brief van de gemeente over de parkeersituatie aan de Houtse Heuvel
 +
* Brief van de gemeente met een reactie op onze iDOP subsidie aanvraag.
 +
Voornaamste uitgaande post:
 +
* Inspraak op de 0ntwerp – structuurvisie Oosterhout
 +
* Voorlopige subsidieaanvraag op de iDOP gelden
 +
* Definitieve subsidieaanvraag op de iDOP gelden
 +
* Reactie op het plaatsen van reclameborden in Den Hout
 +
 
 +
==Verslag van het wethoudersoverleg op 11 april j.l.==
 +
Twan geeft een toelichting op de onderwerpen welke met de wethouders Willemse en Janse-Witte besproken zijn. De onderwerpen waren:<br />
 +
* Het speeltoestel aan de Middenakker zal nu worden gerepareerd. Met dank aan de inzet van Bibi Schuurs en Odette Kuijpers.
 +
* De combinatie functionaris van Oib zal nu ook in Den Hout aktief worden.
 +
* Het jaarplan Openbare ruimte voor het onderhoud van wegen zal opnieuw worden bekeken.
 +
* Het fietspadenplan zal door wethouder Willemse besproken worden met de afdeling verkeer.
 +
* De vergunning voor de Wielerronde Houtse Linies zal bekeken worden ivm het hard en asociaal rijden van de volgauto’s.
 +
* De aanvraag voor inzet van de iDOPgelden komt eraan. Wethouder Janse-Witte vraagt waarom Den Hout niet kiest om met dat geld het parkeerprobleem op te lossen. Wij hebben aangegeven dat wij op dit moment geen oplossing zien en dat dit door Den Hout vooralsnog niet als project wordt gezien en is ingediend.
 +
 
 +
==Verslag van de Bromtol bijeenkomst==
 +
Frans van der Schriek is met Jekele Raukema namens de Leefbaarheidswerkgroep naar de Verkeerstudie rotonde Bromtol geweest.<br />
 +
Frans heeft aangegeven dat het voor de leefbaarheid van Den Hout onbespreekbaar is om de aansluiting Stelvenseweg af te sluiten van de huidige rotonde. Er zijn meerdere opties besproken waaronder de kruising voorzien van een verkeerslichten installatie. Ook heeft Jekele Raukema een tekening ingebracht waar een megarotonde met aansluiting op de Stelvenseweg wel mogelijk is.<br />
 +
Ook is nog ingebracht om met Rijkswaterstaat te gaan praten over een aansluiting van het industrie terrein op de A-59 ter hoogte van het benzinestation.<br />
 +
In september volgt een tweede bijeenkomst.<br />
 +
 
 +
==Verslag van de werkgroep Subsidie iDop-agenda==
 +
Ad Eland legt de vergadering uit hoe het proces tot nu toe verlopen is.<br />
 +
Er zijn 6 projecten ingediend. Deze 6 projecten gingen het subsidiebedrag ruim te boven, maar door veel zelfwerkzaamheid en extra sponsoren zagen de indieners van de projecten toch kans om de projecten gerealiseerd te krijgen. Voor indiening van de definitieve subsidie-aanvraag heeft het Dorpshuis Den Brink 2 kleine projecten teruggetrokken.<br />
 +
Vervolgens is het voorstel aan het college gepresenteerd en gevraagd om in te stemmen met deze toepassing. Helaas heeft het college geoordeeld om daarmee niet akkoord te gaan.<br />
 +
Het college houdt vast aan de uitgangspunten “Doorontwikkeling Dorpshuis en/of onderzoek naar een Woon Zorg Combinatie”.
 +
Arjen van Dijk vraagt in hoeverre co-financiering nog een punt is. Ad Eland geeft aan dit voor het dorpshuis niet aan de orde is.<br />
 +
Twan geeft nog eens aan wat de uitgangspunten van de subsidie verstrekking zijn. Deze uitgangspunten zijn ook te vinden op de website www.denhout.eu  <br />
 +
Corne Kuijpers vraagt of het project uitbreiding dorpshuis ook is afgewezen. Twan geeft aan dat dit project ook voldeed aan de criteria. Voor 1 september a.s. kan het dorpshuis Den Brink een nieuw projectplan indienen wanneer met dat wil of mogelijkheden toeziet.<br />
 +
Twan roept iedereen op om voor 1 september nieuwe projecten in te dienen bij de werkgroep  iDOP-subsidie.<br />
 +
 
 +
==Herinrichting Houtse Heuvel==
 +
Twan schetst de gang van zaken in de afgelopen 2 maanden. Hij geeft aan dat er zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau diverse keren overleg is geweest om te komen tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Op dit moment is nog geen definitieve oplossing gevonden.<br />
 +
Piet Joosen, voorzitter van de Vereniging Van Eigenaren (VVE), geeft aan dat het besluit om de Houtse Heuvel autovrij te maken vaststaat. Voorlopig zal er nog een strook van een 1.5 meter beschikbaar blijven voor het parkeren, tot een definitieve oplossing voor het parkeren is gevonden.<br />
 +
Er ontstaat enige discussie tussen Piet Joosen en Corne Kuijpers over de legitimiteit van dit besluit. Ook Twan en Corné hebben enige discussie over de gang van zaken tot nu toe.<br />
 +
Ad Eland geeft aan dat we grond van de VVE zouden moeten aankopen maar dan moet de VVE wel willen verkopen. Opgemerkt wordt wie hiervoor financieel draagvlak heeft en zich daartoe geroepen voelt.<br />
 +
Twan geeft aan dat er 3 opties waren voor het oplossen van het parkeerprobleem. 1.Achter de melkfabriek samen met een WoZoCo. Deze optie bleek financieel onmogelijk. 2. Achter SKO. Hier hebben met alle belanghebbende partijen gesprekken over plaats gevonden. Zowel SKO als het Dorpshuis zien deze optie niet zitten. 3. Mogelijk een derde optie die zeer kort voor de ledenvergadering is gemeld bij de LWGDH; daar worden op dit moment de eerste oriënterende gesprekken over gevoerd. <br />
 +
Piet van Leijsen geeft aan of de grond achter het kerkhof een optie is. Twan geeft aan dat de bereikbaarheid daarvan moeilijk is.<br />
 +
Gerard Kwantes zou willen weten of het parkeer probleem aan de Houtse Heuvel al geinventariseerd is. Twan geeft aan dat er tellingen qua piekbelasting zijn gedaan. Het gaat om ongeveer 70 parkeerplaatsen/auto’s. <br />
 +
Walter Bongers vraagt waarom de LHWG Den Hout aangeeft, dat het besluit van de VVE wordt gerespecteerd, en vraagt of het een onomkeerbaar besluit is. Piet Joosen geeft aan dat het besluit door de gelanders in meerderheid en unaniem dit besluit genomen hebben. Twan geeft aan dat de leden van de LWGDH bij vorige vergaderingen hebben aangegeven geen recht hebben om het besluit ter discussie te stellen. Indien dit thans anders is kan hierover gestemd worden maar dit zou afbreuk doen aan het reeds lange tijd ingenomen standpunt vanuit de leden van de LWGDH. Er is niet verzocht om een stemming.<br />
 +
Wat zijn de alternatieven.<br />
 +
Corné stelt voor om een projectplan op te starten en in te dienen bij de iDOP-werkgroep: Herinrichting van de Houtse Heuvel. Dit onderzoek en uitwerking kan door een gerenommeerd extern bureau gedaan worden. <br />
 +
Aan dit onderzoek zullen alle belanghebbenden moeten meewerken.<br />
 +
Op de vraag van Arjen of dat alleen voor de oostzijde zou gelden, geeft Corné aan dat dit voor de gehele Houtse Heuvel zou moeten gelden. Het wensbeeld zoals in het iDOP staat zou als uitgangspunt moeten dienen.<br />
 +
Op de vraag van Twan of Corné het projectplan wil schrijven samen met de belanghebbenden bevestigd hij dit. Hij zal trekker zijn voor dit plan om uiteindelijk in te dienen voor een eventuele subsidie vanuit het iDOP.<br />
 +
 
 +
==Rondvraag en sluiting==
 +
Piet van Leijsen vraagt naar het puin langs de weg aan de Hespelaar thv de dierenarts.<br />
 +
Twan Damen geeft aan dat daar met de gemeente al regelmatig overleg is geweest. Nu zijn er schrikhekken geplaatst aan de zijde van de dierenarts, maar dit is geen definitieve oplossing.<br />
 +
De vergadering maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid op dat verkeerspunt.<br />
 +
Twan van den Heijkant leest een mailtje voor vanuit de gemeente Oosterhout n.a.v. vragen van de GBV-fractie omtrent deze situatie. Hij merkt op dat een ieder kan klagen over dit punt via het meldpunt openbare ruimte. <br />
 +
meldpunt.openbareruimte@oosterhout.nl telefoon:140162<br />
 +
Hoe meer reacties, hoe urgenter en hoger op de gemeentelijke agenda.<br />
 +
 
 +
Twan sluit de vergadering om 22.45 uur en bied de aanwezigen 1 consumptie aan namens de LWGDH.
 +
 
 
}}
 
}}

Huidige versie van 11 dec 2020 om 00:29